17 Partnerství
ke splnění cílů

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Inspirace ze zahraničí

SDG Action Manager

UN Global Compact ve spolupráci s B Lab vyvinul interaktivní online nástroj, který má pomoci firmám sledovat a zlepšovat jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti. Nástroj usnadňuje firmám identifikovat klíčové SDGs pro jejich byznys, nalézt potenciál v procesech a dodavatelském řetězci a nastavit konkrétní cíle k jednotlivým SDGs. SDG Action Manager byl vyvinut za podpory CSR odborníků a zástupců neziskové i akademické sféry.

více

FarFish Project

Konsorcium několika firem, univerzit a mezinárodních organizací se rozhodlo prostřednictvím projektu FarFish podporovat udržitelné rybaření. FarFish pomáhá sbírat důležitá biologická, environmentální a ekonomická data, která jsou relevantní pro rybářský průmysl v Evropě a mezinárodních vodách. FarFish projekt pomáhá zainteresovaným partnerům zlepšit management rybaření, čímž přispívá k edukaci rybářů a větší udržitelnosti rybářského průmyslu.

více

SciTech DiploHub v Barceloně

SciTech DiploHub je zajímavým příkladem úspěšného partnerství mezi univerzitami, nevládními organizacemi, firmami a veřejnými institucemi. Organizace v rámci SciTech DiploHub společně vyzdvihují důležitost vědy, technologií a měst v diplomacii a snaží se prostřednictvím svých znalostí a inovací prezentovat město Barcelona jakožto vlivného hráče na mezinárodní půdě.

více

Inspirace z Česka

Potěš obědem

V době pandemie vznikla benefiční kampaň Potěš obědem, kdy v Breakfaststory online prodávali obědy za 160 Kč – 1 porci dostal ten, kdo si oběd objednal, druhou porci platforma zdarma uvařila a zavezla seniorovi nebo rodiči samoživiteli. Kampaň bleskově vytvořila síť spolupracujících neziskových organizací a institucí, které upozorňovali na nejvíce ohrožené seniory a rodiče samoživitele – zapojili se např. Člověk v tísni, Život 90, Klub svobodných matek, Elpida, krizové seniorské linky a další.

více

Udržitelnost a logistika

Efektivní logistika se dnes řadí k pilířům programů udržitelnosti největších hráčů spotřebního trhu, a proto významně roste role kolaborativních projektů. Příkladem z českého trhu je více než 15 let trvající partnerství společností Unilever, Penny a CHEP. Spojení tří subjektů zajišťuje, že produkty se od výrobce ke koncovým zákazníkům dostávají včas, nejrychlejší možnou cestou bez zbytečných prázdných kilometrů a veškeré palety potřebné pro jejich přepravu jsou spravovány s ohledem na šetrné zacházení se dřevem i dřevním odpadem.

více

Pivovarské krekry

Na počátku bylo plzeňské mláto. Surovina, která zbývá z vaření piva a která má výjimečné vlastnosti: výrazně nižší obsah sacharidů a vyšší obsah bílkovin a vlákniny. Proto se Plzeňský Prazdroj a Biopekárna Zemanka rozhodli vytvořit ze zbytkové suroviny produkt s vysokou přidanou hodnotou - Pivovarské krekry z mláta. Krekry skvěle chutnají a ještě ukazuje principy cirkularity a zero waste v praxi.

více

Důležitost partnerství pro dosažení globálních cílů

Ať už se jedná o činnost OSN, Nobelovu cenu, či zahraniční rozvojovou spolupráci, partnerství jsou klíčem k dosažení všech Cílů udržitelného rozvoje.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG17

Dům zahraniční spolupráce v novém videospotu provází světem mezinárodního vzdělávání

Přejít na článek

Google v rámci výzvy Google.org Impact Challenge podpoří české projekty zaměřené na digitální inkluzi

Přejít na článek

Uživatelé EPPky loni sportováním podpořili projekty za téměř 24 milionů korun

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Objevujte a sdílejte Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

  1
 • Podporujte ty, kteří spojují společnost.

  2
 • Zapojte se na pozici dobrovolníka do různých akcích ve své komunitě.

  3
 • Podělte se s ostatními o svých zkušenostech z naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

  4
 • Sdílejte dobré příklady z praxe a úspěchy ostatních.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Vytvářejte a rozvíjejte globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

  1
 • Sdílejte své zkušenosti s ostatními.

  2
 • Implementujte do strategie firmy naplňování Cílů udržitelného rozvoje a bavte se o možnostech jejich implementace i se svými dodavateli a ostatními firmami.

  3
 • Udržujte partnerství mezi vaší firmou, vládními institucemi a občanským sektorem.

  4
 • U špatných vztahů partnerství se snažte o jejich nápravu a narovnání.

  5

Podcíle

finance

Posílit mobilizaci domácích zdrojů, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní podpory rozvojovým zemím, ke zlepšení domácích kapacit pro výběr daní a dalších příjmů

Plně realizovat závazky rozvinutých zemí v rámci Oficiální rozvojové pomoci (ODA), včetně závazku mnoha vyspělých zemích poskytnout 0,7 procenta ODA/HND rozvojovým zemím a 0,15 až 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím; poskytovatelé ODA by měli zvážit stanovení cíle poskytnout alespoň 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím

Mobilizovat dodatečné finanční prostředky z různých zdrojů pro rozvojové státy

Pomoci rozvojovým zemím při dosahování dlouhodobé dluhové udržitelnosti prostřednictvím koordinovaných politik zaměřených na podporu financování dluhu, oddlužení a restrukturalizaci dluhu dle potřeby, a zabývat se vnějším zadlužením silně zadlužených chudých zemí, aby se snížila jejich míra zadluženosti

Přijmout a realizovat režimy na podporu investic pro nejméně rozvinuté státy

technologie

Posílit spolupráci sever-jih, jih-jih, trojstrannou regionální a mezinárodní spolupráci v přístupu k vědě, technologiím a inovacím, a posílit sdílení znalostí za vzájemně dohodnutých podmínek, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace stávajících mechanismů, zejména na úrovni OSN, a prostřednictvím mechanismu mezinárodního zpřístupňování technologií

Podporovat rozvoj, transfer a rozšiřování technologií šetrných k životnímu prostředí do rozvojových zemí za výhodných podmínek, včetně koncesí a preferenčních podmínek na základě vzájemných dohod

Plně zprovoznit technologickou banku a mechanismy budování vědeckých, technologických a inovačních kapacit pro nejméně rozvinuté státy do roku 2017 rozšířit používání technologií, zejména informačních a komunikačních

budování kapacit

Posílit mezinárodní podporu pro realizaci efektivního a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů naplňování všech cílů udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím spolupráce sever-jih, jih-jih a trojstranné spolupráce

obchod

Podporovat univerzální, standardizovaný, otevřený, nediskriminační a spravedlivý multilaterální obchodní systém pod dohledem Světové obchodní organizace (WTO), a to i prostřednictvím závěrů vyjednávání v Rozvojové agendě WTO z Dauhá

Výrazně zvýšit vývoz rozvojových zemí, zejména s cílem zdvojnásobit podíl nejméně rozvinutých států na světovém vývozu do roku 2020

Umožnit nejméně rozvinutým státům bezcelní a bezkvótový přístup na trhy v dlouhodobém měřítku, v souladu s rozhodnutími Světové obchodní organizace, mimo jiné zajištěním toho, že preferenčních pravidla původu vztahující se na dovoz z nejméně rozvinutých států jsou transparentní a jednoduchá a přispívají k usnadnění přístupu na trhy

systémové otázky

Politika a institucionální soudržnost

Posílit globální makroekonomickou stabilitu, mimo jiné prostřednictvím koordinace politik a jejich koherence

Podporovat politickou soudržnost pro udržitelný rozvoj

Respektovat politiku jednotlivých států při zavádění a provádění politik pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj

Mnohostranná partnerství

Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj podporované mnohostranným partnerstvím ve prospěch mobilizace a sdílení znalostí, expertízy, technologií a finančních zdrojů na podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména rozvojových

Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství

Data, monitorování a odpovědnost

Do roku 2020 zvýšit podporu budování kapacit rozvojových zemí, včetně nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových států, k výraznému zvýšení dostupnosti vysoce kvalitních, aktuálních a spolehlivých údajů členěných podle příjmů, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migračního statutu, zdravotního postižení, geografické polohy a dalších relevantních charakteristik v národním kontextu

Do roku 2030 stavět na stávajících iniciativách s cílem rozvinout prostředky pro měření pokroku v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které doplní hrubý domácí produkt a podporou budování statistických kapacit rozvojových států

zpět na SDGs