17 Partnerství
ke splnění cílů

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Inspirace ze zahraničí

SDG Action Manager

UN Global Compact ve spolupráci s B Lab vyvinul interaktivní online nástroj, který má pomoci firmám sledovat a zlepšovat jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti. Nástroj usnadňuje firmám identifikovat klíčové SDGs pro jejich byznys, nalézt potenciál v procesech a dodavatelském řetězci a nastavit konkrétní cíle k jednotlivým SDGs. SDG Action Manager byl vyvinut za podpory CSR odborníků a zástupců neziskové i akademické sféry.

více

FarFish Project

Konsorcium několika firem, univerzit a mezinárodních organizací se rozhodlo prostřednictvím projektu FarFish podporovat udržitelné rybaření. FarFish pomáhá sbírat důležitá biologická, environmentální a ekonomická data, která jsou relevantní pro rybářský průmysl v Evropě a mezinárodních vodách. FarFish projekt pomáhá zainteresovaným partnerům zlepšit management rybaření, čímž přispívá k edukaci rybářů a větší udržitelnosti rybářského průmyslu.

více

SciTech DiploHub v Barceloně

SciTech DiploHub je zajímavým příkladem úspěšného partnerství mezi univerzitami, nevládními organizacemi, firmami a veřejnými institucemi. Organizace v rámci SciTech DiploHub společně vyzdvihují důležitost vědy, technologií a měst v diplomacii a snaží se prostřednictvím svých znalostí a inovací prezentovat město Barcelona jakožto vlivného hráče na mezinárodní půdě.

více

Inspirace z Česka

Potěš obědem

V době pandemie vznikla benefiční kampaň Potěš obědem, kdy v Breakfaststory online prodávali obědy za 160 Kč – 1 porci dostal ten, kdo si oběd objednal, druhou porci platforma zdarma uvařila a zavezla seniorovi nebo rodiči samoživiteli. Kampaň bleskově vytvořila síť spolupracujících neziskových organizací a institucí, které upozorňovali na nejvíce ohrožené seniory a rodiče samoživitele – zapojili se např. Člověk v tísni, Život 90, Klub svobodných matek, Elpida, krizové seniorské linky a další.

více

Udržitelnost a logistika

Efektivní logistika se dnes řadí k pilířům programů udržitelnosti největších hráčů spotřebního trhu, a proto významně roste role kolaborativních projektů. Příkladem z českého trhu je více než 15 let trvající partnerství společností Unilever, Penny a CHEP. Spojení tří subjektů zajišťuje, že produkty se od výrobce ke koncovým zákazníkům dostávají včas, nejrychlejší možnou cestou bez zbytečných prázdných kilometrů a veškeré palety potřebné pro jejich přepravu jsou spravovány s ohledem na šetrné zacházení se dřevem i dřevním odpadem.

více

Pivovarské krekry

Na počátku bylo plzeňské mláto. Surovina, která zbývá z vaření piva a která má výjimečné vlastnosti: výrazně nižší obsah sacharidů a vyšší obsah bílkovin a vlákniny. Proto se Plzeňský Prazdroj a Biopekárna Zemanka rozhodli vytvořit ze zbytkové suroviny produkt s vysokou přidanou hodnotou - Pivovarské krekry z mláta. Krekry skvěle chutnají a ještě ukazuje principy cirkularity a zero waste v praxi.

více

Důležitost partnerství pro dosažení globálních cílů

Ať už se jedná o činnost OSN, Nobelovu cenu, či zahraniční rozvojovou spolupráci, partnerství jsou klíčem k dosažení všech Cílů udržitelného rozvoje.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG17

Portus Praha organizuje virtuální běh pro normálně postižené. Zapojte se i vy!

Přejít na článek

Tradiční NGO Market v online kabátu – pojďme šířit dobro a pravdu o nezisku

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Objevujte a sdílejte Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

  1
 • Podporujte ty, kteří spojují společnost.

  2
 • Zapojte se na pozici dobrovolníka do různých akcích ve své komunitě.

  3
 • Podělte se s ostatními o svých zkušenostech z naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

  4
 • Sdílejte dobré příklady z praxe a úspěchy ostatních.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Vytvářejte a rozvíjejte globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

  1
 • Sdílejte své zkušenosti s ostatními.

  2
 • Implementujte do strategie firmy naplňování Cílů udržitelného rozvoje a bavte se o možnostech jejich implementace i se svými dodavateli a ostatními firmami.

  3
 • Udržujte partnerství mezi vaší firmou, vládními institucemi a občanským sektorem.

  4
 • U špatných vztahů partnerství se snažte o jejich nápravu a narovnání.

  5

Podcíle

finance

Posílit mobilizaci domácích zdrojů, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní podpory rozvojovým zemím, ke zlepšení domácích kapacit pro výběr daní a dalších příjmů

Plně realizovat závazky rozvinutých zemí v rámci Oficiální rozvojové pomoci (ODA), včetně závazku mnoha vyspělých zemích poskytnout 0,7 procenta ODA/HND rozvojovým zemím a 0,15 až 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím; poskytovatelé ODA by měli zvážit stanovení cíle poskytnout alespoň 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím

Mobilizovat dodatečné finanční prostředky z různých zdrojů pro rozvojové státy

Pomoci rozvojovým zemím při dosahování dlouhodobé dluhové udržitelnosti prostřednictvím koordinovaných politik zaměřených na podporu financování dluhu, oddlužení a restrukturalizaci dluhu dle potřeby, a zabývat se vnějším zadlužením silně zadlužených chudých zemí, aby se snížila jejich míra zadluženosti

Přijmout a realizovat režimy na podporu investic pro nejméně rozvinuté státy

technologie

Posílit spolupráci sever-jih, jih-jih, trojstrannou regionální a mezinárodní spolupráci v přístupu k vědě, technologiím a inovacím, a posílit sdílení znalostí za vzájemně dohodnutých podmínek, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace stávajících mechanismů, zejména na úrovni OSN, a prostřednictvím mechanismu mezinárodního zpřístupňování technologií

Podporovat rozvoj, transfer a rozšiřování technologií šetrných k životnímu prostředí do rozvojových zemí za výhodných podmínek, včetně koncesí a preferenčních podmínek na základě vzájemných dohod

Plně zprovoznit technologickou banku a mechanismy budování vědeckých, technologických a inovačních kapacit pro nejméně rozvinuté státy do roku 2017 rozšířit používání technologií, zejména informačních a komunikačních

budování kapacit

Posílit mezinárodní podporu pro realizaci efektivního a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů naplňování všech cílů udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím spolupráce sever-jih, jih-jih a trojstranné spolupráce

obchod

Podporovat univerzální, standardizovaný, otevřený, nediskriminační a spravedlivý multilaterální obchodní systém pod dohledem Světové obchodní organizace (WTO), a to i prostřednictvím závěrů vyjednávání v Rozvojové agendě WTO z Dauhá

Výrazně zvýšit vývoz rozvojových zemí, zejména s cílem zdvojnásobit podíl nejméně rozvinutých států na světovém vývozu do roku 2020

Umožnit nejméně rozvinutým státům bezcelní a bezkvótový přístup na trhy v dlouhodobém měřítku, v souladu s rozhodnutími Světové obchodní organizace, mimo jiné zajištěním toho, že preferenčních pravidla původu vztahující se na dovoz z nejméně rozvinutých států jsou transparentní a jednoduchá a přispívají k usnadnění přístupu na trhy

systémové otázky

Politika a institucionální soudržnost

Posílit globální makroekonomickou stabilitu, mimo jiné prostřednictvím koordinace politik a jejich koherence

Podporovat politickou soudržnost pro udržitelný rozvoj

Respektovat politiku jednotlivých států při zavádění a provádění politik pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj

Mnohostranná partnerství

Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj podporované mnohostranným partnerstvím ve prospěch mobilizace a sdílení znalostí, expertízy, technologií a finančních zdrojů na podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména rozvojových

Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství

Data, monitorování a odpovědnost

Do roku 2020 zvýšit podporu budování kapacit rozvojových zemí, včetně nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových států, k výraznému zvýšení dostupnosti vysoce kvalitních, aktuálních a spolehlivých údajů členěných podle příjmů, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migračního statutu, zdravotního postižení, geografické polohy a dalších relevantních charakteristik v národním kontextu

Do roku 2030 stavět na stávajících iniciativách s cílem rozvinout prostředky pro měření pokroku v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které doplní hrubý domácí produkt a podporou budování statistických kapacit rozvojových států

zpět na SDGs