ČEPS

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 78 transformátory. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Společnost ČEPS si plně uvědomuje své výsadní postavení v rámci české elektroenergetiky. Je jednou z nedílných součástí celoevropsky propojené elektroenergetické soustavy. Činnost společnosti ČEPS se zároveň odráží i v každodenním životě občanů České republiky. Již od svého vzniku se proto staví do pozice bezpečného a spolehlivého partnera, jak na poli energetiky, tak i ve vztahu k široké veřejnosti. Prostřednictvím dárcovského programu kdy podporuje aktivity, které by bez jejího zapojení nevznikly či byly výrazně limitovány, si chce budovat pozici silného a spolehlivého partnera. K tomu vedou dvě hlavní cesty, a to pomoc druhým k rozvoji a pomoc k překonávání bariér.