Co jsou ESRS standardy?

19. 12. 2023

Povinnost nefinančního reportingu čeká a nemine značnou část společností působící v členských státech EU, ale i mimo. Obsah reportingu je stanoven zejména směrnicemi CSRD a dalšími právními dokumenty legislativy EU a značnou roli budou hrát i prováděcí akty a legislativa členských států. Aby informace v reportech a obecně výstupech společností týkající se ESG byly srozumitelné a srovnatelné, je nezbytné mít společné standardy, postupy a terminologii. Právě zde vstupují do hry ESRS – standardy EU pro vykazování udržitelnosti, které nyní dostaly finální podobu.

Co jsou to standardy EU pro vykazování udržitelnosti?

Standardy EU pro vykazování udržitelného rozvoje, přijaté Evropskou komisí v přenesené pravomoci (European Sustainability Reporting Directive – ESRS), jsou nové povinné standardy EU, kterým musí společnosti v rámci CSRD přizpůsobit svůj ESG reporting. Cílem těchto standardů je zajistit, aby společnosti, které spadají do jejich působnosti, vykazovaly srovnatelné, relevantní a spolehlivé informace o udržitelném rozvoji, a zároveň aby bylo naprosto jasné, co se od nich očekává, že budou vykazovat. Poprvé v historii na úrovni celé EU budou informace o životním prostředí, sociální oblasti a správě a zveřejňování informací o udržitelnosti podniků vyžadovány ve standardizovaném, srovnatelném a konzistentnějším formátu – stejně jako finanční výkaznictví.

ESRS standardy nyní dostaly finální podobu a po skončení kontrolního období a po vstupu v platnost, tedy od 1. 1. 2024, budou hlavním zdrojem informací pro sestavení zprávy o nefinančním výkaznictví – ESG reportu, které bude pro řadu společností od roku 2024 povinné. Jak první drafty uveřejněné v listopadu 2022, tak i současné aktuální a finální znění ESRS standardů připravovala Evropská Komise ve spolupráci s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví (EFRAG), o které další informace můžete nalézt zde.

ESRS standardy se skládají z jednotlivých standardů, které pokrývají různé aspekty udržitelnosti chodu podniku. Mezi ně patří například environmentální dopad podniku, sociální a pracovní podmínky, etika a řízení, dodavatelský řetězec, zákaznická odpovědnost a další relevantní oblasti. Tyto standardy poskytují přesné definice ukazatelů, metody měření a způsoby zpráv, které mají společnosti využít při podávání zpráv o udržitelnosti.

Dvanáct ESRS je rozděleno do kategorií:

  • obecné zásady reportingu,
  • průřezové požadavky na zveřejňování informací,
  • tematické standardy na zveřejňování informací o tématech ESG.

Odložení účinnosti pro určité podniky

Evropská komise představila nový návrh na změnu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, jenž směřuje k posunutí termínu pro implementaci ESRS standardů pro podniky působící v určitých odvětvích a některé subjekty ze třetích zemí až do 30. června 2026. Cílem tohoto opatření je usnadnit administrativní postupy pro podniky působící v EU, včetně podniků ze třetích zemí. Tato úprava má za úkol usnadnit podnikům adaptaci na nové požadavky, aniž by to narušilo klíčové cíle v oblasti udržitelného rozvoje, zvýšit efektivitu a dostupnost ohlašovacích povinností, a to s důrazem na podporu malých a středních podniků.

ESRS standardy, které vstoupí v platnost již od 1. 1. 2024, umožňují srovnávat výkonnost podniků v oblasti udržitelnosti a identifikovat oblasti, ve kterých je třeba zlepšit, a to prostřednictvím jednotného právního rámce pro všechny podniky ze členských států EU. Transparentnost a důvěryhodnost zpráv zvyšují důvěru investorů, spotřebitelů a dalších zainteresovaných stran. ESRS také podporují dlouhodobou udržitelnost podniků tím, že podnikům umožňují lépe porozumět jejich dopadu na životní prostředí a společnost a řídit své aktivity směrem k udržitelným cílům. Jaké jsou jednotlivé informační povinnosti, dle již konkrétních ESRS standardů a koho přesně budou týkat, i v návaznosti na nedávno přijatý konsolidační balíček, se můžete dočíst v následujících článcích.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Tereza Hrudková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související