Co znamená E v ESG

23. 5. 2023

Zkratka ESG neboli environmentální, sociální a správní faktory (v angličtině environmental, social, governance), využívané k hodnocení společností v oblasti trvale udržitelného investování, v sobě skrývá hned několik pojmů. Tento článek se zaměřuje na pojem první – E jako environment.

„E“ jako environmentální dopady

Enviromentální kritéria, označovaná také jako environmentální faktory, které se skrývají pod písmenem E, jsou jednou ze tří základních kategorií kritérií, respektive faktorů ESG, a spolu se sociálními a správními tvoří základní referenční rámec pro nefinanční reporting. Oblastí, kterou se environmentální kritéria zabývají, je dopad spotřeby zdrojů a činnosti daného podniku, na který povinnost ESG reportingu dopadá, na životní prostředí. Ať už se jedná o snižování dopadů klimatické změny, nebo o maximální možné snížení znečišťování životního prostředí, ke kterým dochází v důsledku činnosti podniku jako takové, i v rámci celého dodavatelského řetězce.

Cíle, které by podniky měly sledovat, jsou zejména snižování emisí skleníkových plynů (snižování uhlíkové stopy), efektivní využívání energií a maximální využití čistých zdrojů energie, zefektivnění nakládání s odpady a likvidace obalových materiálů.

Dle čeho dopady sledovat a hodnotit?

‍Dotčené podniky by měly v rámci ESG reportigu dopady jejich činnosti náležitě doložit, zmapovat a nechat zhodnotit. Pro hodnocení environmentálních kritérií v ESG investování se běžně využívají standardy a metodiky, jako jsou například GHG Protokol nebo Global Reporting Initiative (GRI):

  • GHG Protokol zavádí komplexní globální standardizované rámce pro měření a řízení emisí skleníkových plynů (GHG) z operací soukromého a veřejného sektoru, hodnotových řetězců a zmírňujících opatření.
  • GRI (Global Reporting Initiative) je nezávislá mezinárodní organizace, která pomáhá podnikům a dalším organizacím převzít odpovědnost za jejich dopady tím, že jim poskytuje globální společný jazyk pro komunikaci o těchto dopadech – Standardy GRI. Dle těchto standardů pak mohou podniky, které si GRI zvolí jako výchozí hodnotící systém, získat ucelený obraz o významných tématech, která se týkají jejich konkrétní činnosti v souvislosti například s odvětvím podnikání, jejich souvisejících dopadech a způsobech jejich řízení.

Hodnocení environmentálních kritérií je důležitou součástí ESG reportingu a zejména investování nebo přístupu k investičnímu kapitálu. Environmentální analýzy umožňují investičním manažerům a investorům posoudit, jaký dopad má podnikání společnosti na životní prostředí a jakým způsobem podnik pracuje na snižování svého ekologického otisku. Podniky, které environmentální faktory sledují a aktivně pracují na snižování svých emisí a ekologického otisku, přičemž jsou tyto aktivity vykazatelné v rámci ESG reportingu, mají větší šanci na úspěch v dlouhodobém měřítku a jsou pro investory atraktivnější.

V současnosti je ochrana životního prostředí jedním z nejakcentovanějších témat, která se čím dál více projevují i v právní regulaci chování jednotlivců, a zejména podniků. Kritéria, která musí v rámci ESG podniky sledovat a relevantně na ně reagovat, jsou významným společenským a byznysovým faktorem. Zjištěné informace jsou a v budoucnu nepochybně budou esenciální nejen pro potenciální investory nebo obchodní partnery, ale mohou být incentivem i pro podnik samotný, který může svou činnost optimalizovat například zkrácením dodavatelského řetězce nebo výrobu z recyklovaných materiálů.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Mgr. Kateřina Roučková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Přihlaste projekt, který mění svět k lepšímu. Startujeme další ročník Cen SDGs

Přejít na článek

Budoucnost se stává současností: Avatar od XLAB jako recepční nebo průvodce galerií

Přejít na článek