13 Klimatická
opatření

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Inspirace ze zahraničí

RGS Nordic

Společnost RGS Nordic se rozhodla vyvinout digitální platformu pro optimalizaci využívání nákladních aut, která každý den přijíždějí do jejích více než 35 zařízení ve Skandinávii. Toto inovativní řešení pomůže snížit počet prázdných nákladních aut na silnicích a současně i snížit produkci CO2 a dalších emisí. Tento projekt je ukázkou, jak lze díky sdílení dat dlouhodobě snížit zatížení silnic, což je prospěšné pro byznys i životní prostředí.

více

#CaseforChange – Orange

Průměrná teplota na severu pohoří Alp stoupá dvakrát rychleji než na zbytku severní hemisféry. Instituce Centre de Recherches sur les Écosystèmes d’Altitude se proto rozhodla navázat spolupráci s mobilním operátorem Orange na využívání 4G technologie k efektivnějšímu sběru dat o změnách teploty. Monitorování vývoje teploty v oblasti Mont Blanc má pomoci nalézt způsoby, jak eliminovat negativní důsledky oteplování.

více

Friland

Společnost Friland se specializuje na chov zvířat ve volném výběhu a produkci organického hovězího a vepřového masa, které distribuuje po Dánsku i do zahraničí. Friland v rámci SDG akcelerátoru pracuje na snížení uhlíkové stopy svých farem a řeší, jak tuto přednost prodat potenciálním zákazníkům.

více

Inspirace z Česka

Rezervace divokých koní

Rezervace v Milovicích je první rezervací na světě, kde se na pastvinách společně pasou divocí koně, zubři a pratuři. Rezervace je unikátní i z dalších důvodů - společnou pastvou kopytníci pomáhají zachraňovat ohrožené druhy květin, motýlů a dalších organismů. Krajinu pak uzdravují nově vzniklými tůněmi, které pomáhají zadržovat vodu a navracením organické hmoty do půdy, což pomáhá krajině v adaptaci na změny klimatu.

více

Fakta o klimatu

Sdružení Fakta o klimatu shromažďuje vědecká data o klimatu a klimatické změně. Z těchto dat zpracovává srozumitelné infografiky s vysvětlujícím textem, které jsou volně dostupné pro další použití. Pomáhá tak orientovat se v tématu klimatických změn, vidět souvislosti a kotvit diskuzi k faktům a relevantním tématům. Fakta o klimatu jsou v kontaktu s českými vědci, novináři, politiky, úředníky i dalšími neziskovými organizacemi a tyto různorodé aktéry propojuje a pomáhá jim vést kvalitnější diskuze.

více

Offsetujeme CO2

Projekt OFFSETUJEME CO2 od společnosti CI2 je dobrovolný nástroj na efektivní snížení uhlíkové stopy jednotlivce, firmy, úřadu, obce, činnosti či společenské akce. Každý subjekt si může spočítat uhlíkovou stopu a následně ji částečně redukovat nebo zcela kompenzovat prostřednictvím nabízených offsetových projektů (výsadba zeleně apod.) realizovaných na území ČR. Účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu a poskytnout konkrétní funkční nástroj na její řešení.

více

17 věcí, které byste měli vědět o Gretě Thunberg

O Gretě Thunberg se někdy mluví jako o Johance z Arku klimatické změny.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG13

Magnum vysadí 465 tisíc stromů při příležitosti Mezinárodního dne lesů

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Sdílejte na sociálních sítích zajímavé články a příběhy o změně klimatu.

  1
 • Kompostujte. Kompostování bioodpadu může snížit dopady na životní prostředí a zrecyklují se jím živiny.

  2
 • Vystupujte veřejně na podporu ochrany planety a životního prostředí.

  3
 • Zajímejte se o otázky klimatu.

  4
 • Jezte víc rostlinné stravy a omezte spotřebu masa, jeho produkce má výrazný vliv na životní prostředí.

  5
 • Recyklujte všechno, co lze recyklovat, včetně staré elektroniky.

  6
 • Nakupujte produkty vyrobené ekologicky.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Zamezte spalování fosilních paliv, využívejte obnovitelné zdroje energie.

  1
 • Přírodní zdroje využívejte v souladu s ekosystémy a nenarušujte odolnost krajiny.

  2
 • Vyvarujte se procesům, které souvisí s ohrožením klimatu a přírodními katastrofami (např. deforestace).

  3
 • Omezte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.

  4
 • Využívejte zdroje pitné vody environmentálně odpovědným a sociálně spravedlivým způsobem.

  5
 • Zajistěte, aby se ve firmě nepoužívaly zastaralé technologie nebo infrastruktura škodící životnímu prostředí.

  6
 • Podporujte vývojáře, kteří přináší moderní řešení pro čistou energii.

  7

Podcíle

Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami

Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování

Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování

Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době

Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit pro efektivní plánování a řízení v oblasti změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích, se zaměřením na ženy, mládež, místní a přehlížené komunity

* S vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.

zpět na SDGs