ESRS standardy: G v ESG a jeho kritéria

15. 2. 2024

V posledních dvou článcích jsme se zabývali environmentálními dopady „ESRS standardy – E v ESG“ a sociálními faktory „ESRS standardy – S v ESG“. Písmenu G neboli governance se často nevěnuje tolik pozornosti, a to i přesto, že tento faktor v konečném důsledku určuje, jak podniky, a vlastně celá naše společnost, fungují.

„G“ jako správa a řízení podniku

Oblast governance se zabývá řízením podniku a transparentností ve vztahu k akcionářům a dalším stranám, jako jsou obchodní partneři, investoři i zaměstnanci. Tento správní aspekt ESG vytváří a implementuje procesy, politiky a zásady, které podporují etické chování, integritu a transparentnost v řízení podniku.

ESRS faktory správy a řízení podniku rozděluje do jedné dílčí oblasti, kterou je ESRS G1 – chování podniků, a tuto pak rozvádí do několika podoblastí, které vám představíme níže. Cílem tohoto standardu je kompletní provázanost s ostatními ESRS požadavky a řádné plnění nároků na zveřejňování informací, které uživatelům prohlášení podniku o udržitelnosti umožní pochopit strategii a přístup podniku, jeho procesy a postupy, jakož i jeho výsledky v této oblasti.

Požadavky na zveřejňování informací jsou následující:

  • ESRS G1-1 – Politiky v oblasti chování podniků a podnikové kultury: podnik zveřejní své politiky týkající se otázek chování podniku a způsobu, jakým podporuje svou podnikovou kulturu.
  • ESRS G1-2 – Řízení vztahů s dodavateli: přístup podniku ke vztahům s jeho dodavateli, přičemž se zohledňují rizika pro podnik související s jeho dodavatelským řetězcem a dopady na otázky udržitelnosti. Dále také to, zda a jak zohledňuje při výběru svých dodavatelů sociální a environmentální hlediska.
  • ESRS G1 – 3 – Prevence a odhalování korupce a úplatkářství: popis postupů pro prevenci, odhalování, řešení tvrzení nebo případů týkajících se korupce a úplatkářství. Zda jsou vyšetřovatelé odděleni od řetězce řízení, který se na záležitosti podílí. Podávání zpráv o výsledcích správním, řídicím a dozorčím orgánům.
  • ESRS G1 – 4 Potvrzené případy korupce nebo úplatkářství: podnik může zveřejnit informace o počtu potvrzených případů týkajících se smluv s obchodními partnery, které nebyly provedeny z důvodu porušení zákonů proti korupci nebo úplatkářství, a to během vykazovaného období spolu se souvisejícími výsledky.
  • ESRS G1 – 5 – Politický vliv a lobbistické činnosti: poskytování informací o činnostech a závazcích týkajících se uplatňování svého vlivu, včetně lobbistických činností souvisejících s jeho významnými dopady, riziky a příležitostmi.
  • ESRS G1 – 6 – Platební praktiky: podnik poskytne informace ohledně svých platebních praktik, zejména pokud jde o opožděné platby malým a středním podnikům.

Jak je uvedeno výše, ESRS (Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti) jsou komplexně a zároveň detailně propracované. Efektivní správa a řízení podniku v rámci ESG přináší nejen finanční hodnotu společnosti, ale také pomáhá budovat důvěru zúčastněných stran a snižovat rizika spojená se špatným řízením a správou, a proto je nedílnou třetí složkou, na kterou je potřeba stejně jako na dvě předešlé klást důraz.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Jsme národ neviditelných hrdinů a země láskyplných bojovnic. Startuje kampaň Takoví jsme

Přejít na článek

Covid-19 zhoršuje psychiku i u zdravých lidí. V Ostravě pomůže Spirála

Přejít na článek