Zdravá krajina chrání lidi a majetek: Nový grant od Nadace Kooperativy motivuje obce k obnově krajiny

Ze světa členů

4. 4. 2024

Sucho, které sužuje pole i studny, a náhlé přívalové deště, jež způsobují záplavy i v oblastech, kde voda dříve nepředstavovala problém. To jsou jen příklady negativních dopadů klimatických změn, které už nyní pociťují některé regiony v Česku. V následujících letech se očekávají stále silnější a častější projevy těchto změn. Abychom ochránili majetek i životy obyvatel, je nezbytné přizpůsobit krajinu těmto novým podmínkám.

Nadace Kooperativy od 1. března 2024 spustila veřejný grant, který umožňuje financování studií proveditelnosti obsahující opatření proti změně klimatu pro pojištěné obce do 5000 obyvatel. Proti suchu i záplavám lze účinně bojovat pomocí šetrných a relativně nenáročných opatření, která zvyšují schopnost krajiny přirozeně zadržovat vodu, zvyšují biodiverzitu a zlepšují odolnost krajiny proti větrné a dešťové erozi. K takovým opatření patří například promyšlená výsadba vhodných dřevin, obnova remízků a zatravněných ploch nebo budování tůní a mokřadů.

Startovací grant je prvním krokem

Vyhnout se akutním problémům za 10 let znamená začít už dnes pracovat na jejich řešení. Každý nový nebo obnovený mokřad krajině prospěje. Pokud jí ale chceme skutečně pomoct, je třeba dělat to systematicky a na ploše celého katastru. Pár chytře umístěných stromů může pomoct víc, než celá alej o kus dál. Cesta k obnově krajiny začíná studií proveditelnosti.

V rámci Prevenčního programu pro odolnější krajinu Kooperativa otevřela grantovou výzvu, skrze kterou financuje tvorbu studie proveditelnosti až 10 vybraným obcím. Studie proveditelnosti zpracovávají odborníci ze spolků Voda, lidé, krajina a Krajinohled, kteří na základě zmapování krajiny v katastru obce vyhodnotí rizikové lokality a navrhnou opatření, která povedou k odolnější krajině. Výsledkem je dokument, který slouží jako praktický návod, jak při obnově krajiny postupovat. Ty nejjednodušší návrhy může obec realizovat prakticky okamžitě. Studie se skládá z hydrologické analýzy, průzkumu vlastnictví pozemků, krajinářského posudku nebo i návrhu financování.

Grant nemá ambici pokrýt celý proces obnovy krajiny. Jeho smyslem je poskytnout obci bezpečný způsob, jak se na začátku zorientovat v tématu, ujasnit si priority a promyslet dlouhodobý postup. Velkou část realizačních nákladů lze naštěstí zaplatit z dotací.

Žádat o grant může každá obec, která má:

  • majetkové pojištění od Kooperativy,
  • do 5 000 obyvatel,
  • chuť zlepšit stav krajiny ve svém katastru.

Pro podání žádosti stačí odpovědět na 8 otázek v online formuláři.

Poradenství v péči o krajinu zdarma

Prevenční program pro odolnější krajinu od Kooperativy má za cíl motivovat obce a jejich obyvatele k aktivnímu zapojení do obnovy krajiny. Nadace Kooperativy spolupracuje se sdružením Koalice pro krajinu, které tvoří organizace a odborníci pracující v oblasti ochrany biodiverzity a obnovy krajiny. Cílem uskupení je prosadit potřebné systémové změny v nakládání s krajinou za účelem zvýšení její pestrosti, podpory biodiverzity a ekologické stability.

Díky finanční podpoře Nadace Kooperativy se jakákoli obec může stát přidruženým členem Koalice pro krajinu a přispět k prosazení společných cílům. Na oplátku získá:

  • pravidelná doporučení na otevřené grantové a dotační výzvy, které se dají využít pro aktivity spojené s obnovou krajiny,
  • pravidelné informace o připravovaných legislativních změnách spojených s obnovou krajiny na evropské i národní úrovni,
  • možnost průběžně sledovat a zapojit se do jednání s politiky o podpoře obnovy krajiny,
  • možnost konzultovat postup obnovy krajiny v katastru obce,
  • příležitost sdílet zkušenosti a rady s dalšími obcemi.

Do prevenčního programu se zapojilo od roku 2022 již 13 obcí, které získaly studii proveditelnosti, zahájily jednání s majiteli pozemků a aktuálně se domlouvají na realizaci opatření a zahájení projektové přípravy.

Kooperativa také pomáhá šířit online petici Koalice pro krajinu, která českou vládu vyzývá k vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu. Tento krok by zásadním způsobem usnadnil a urychlil proces obnovy krajiny. Koalice chce do roku 2026 nasbírat 100 000 podpisů.


Zdroj: Zdravá krajina chrání lidi a majetek: Nový grant od Nadace Kooperativy motivuje obce k obnově krajiny. Nadace Kooperativy. Tisková zpráva

Související

Letošní COP28 poprvé bojuje za klima téměř bezmasým jídelníčkem

Přejít na článek

Unikátní mokřad v Praze 14 dostane novou podobu. Ročně vrátí do městské krajiny 12,5 milionu litrů vody

Přejít na článek