Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická (ČSO) usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i ostatní organismy. ČSO zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice. ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody a ve svých řadách vítá nové zájemce o členství. V současnosti (konec roku 2023) sdružuje ČSO přes 7 200 členů a je národním partnerem BirdLife International v Česku.

Mezi významné činnosti ČSO patří zakládání a správa ptačích parků (program začal v roce 2006 a v současné době ČSO vlastní 5 ptačích parků a vybírá další), managementové úpravy v daných oblastech vedoucí k zadržování vody v krajině a zvýšení biodiverzity.  Oblasti Ptačích parků rovněž slouží jako významné úložiště CO2. ČSO zároveň řeší silná témata, která nyní rezonují společností, jako například dramatický úbytek ptáků a dalších organismů v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině, kolize ptáků se skleněnými plochami nebo sloupy a vodiči elektrického napětí. Řeší také soužití lidí s ptáky hnízdícími na budovách a rekonstrukce přátelské k lidem i ptákům. Práce ČSO je založena na odborných znalostech a vlastních datech o ptácích pocházejících z vlastních monitorovacích programů. ČSO je propagátorem občanské vědy v ČR, do jejích programů zapojuje každoročně desítky tisíc lidí. ČSO je aktivní i na mezinárodní úrovni, je např. dlouhodobým koordinátorem Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků nebo spolukoordinovala vydání druhého Evropského hnízdního atlasu.

Aktuality o činnosti lze čerpat např. na webových stránkách nebo pod jednotlivými ČSO projekty na portálu darujme.cz