11 Udržitelná
města a obce

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Inspirace pro děti

Od talíře ke kompostu

Kokoza přichystala exkurze do komunitních zahrad, městských sadů, včelnic a rodinných hospodářství v Praze a blízkém okolí. Děti z mateřských škol i studenti základních škol a gymnázií se tak mohou dozvědět, že pěstovat bylinky, zeleninu a kompostovat se dá i ve městě, a je to pěkná hlína! Během exkurze si mohou pohladit žížalu z kompostu, dozví se, jak funguje kompostování a ukáží si, že vypěstovat rajče není věda.

více

Obnova domů a škol po zemětřesení

Před zemětřesením bylo v horské vesnici Simthalí v Nepálu 469 domů, školáci navštěvovali čtyři školy a se svými nemocemi se přicházeli poradit do místního Healt postu. Zemětřesení vše změnilo. 98 % budov bylo srovnáno se zemí, nebo sice stojí, ale pobyt v nich je životu nebezpečný. Projekt obnovy budov organizace Namasté Nepál se soustředí na obnovu vesnice tak, aby nové stavby odolaly případným dalším zemětřesením.

více

Zažít město jinak

Sousedské slavnosti Zažít město jinak od organizace Automat si našly cestu do všech koutů Česka, kde je pořádají místní obyvatelé, spolky a podniky. Slavnosti sbližují sousedy a oživují veřejný prostor našich měst. Jsou to právě aktivní místní obyvatelé, kdo šijí na míru svým ulicím originální program a mají na starost i celou produkci – to vše dobrovolně. Zaparkovaná auta na jeden den nahradí koncerty, divadla, dílny, hry pro děti nebo dobroty dle receptů místních obyvatel.

více

Inspirace ze zahraničí

Sampangan

Odhaduje se, že 13,5 % dnešního odpadu je recyklováno, 5,5 % kompostováno a 31 % končí na skládce s nadbytečnou kapacitou. Zbývajících 50 % celkového odpadu, se kterým není řádně nakládáno, končí v půdě, v řekách a mořích. Z toho důvodu se města a obce musí mnohem více soustředit na nakládání s odpadem. Sampangan je indonéská společnost zabývající se technologickým odpadem, která udržitelně zpracovává a rozkládá všechny druhy pevného odpadu (organický, anorganický, elektronický, toxický, suchý nebo vlhký) a přeměňuje je na organické výstupy, jako je uhlík, pára a další. Sampangan využívá technologii karbonizace. Tímto procesem přeměňuje odpad na uhlí pomocí procesu přenosu tepla a neutralizuje dým pomocí procesu hydrocyklónu.

více

CanGo

Ve rwandských městech má motorista 700x větší pravděpodobnost úmrtí při nehodě než ve Velké Británii a účastníkem 80 % nehod v Kigali jsou motocykly. CanGo je lokalizovaná platforma pro jízdy na míru, která propaguje nejbezpečnější řidiče motocyklů a vede ke snížení nehod. Technologická platforma zachycuje styl jízdy řidičů a umožňuje cestujícím hodnotit řidiče z hlediska stylu jízdy, osobnost, vybavení helmou atd., což motivuje řidiče k dodržování bezpečných jízdních návyků. Řidiči jsou vyškoleni, aby poskytovali bezpečný zážitek z jízdy, kde jsou všechny cesty elektronicky sledovány.

více

Zásadní úloha mobilních telefonů při přírodních katastrofách

Japonsko je každoročně zasaženo v průměru více než 1 500 zemětřeseními. Společnost KDDI vyvinula některé inovativní metody pro rychlé obnovení mobilního připojení bezprostředně po katastrofické události. Chytré bóje NTT DOCOMO s mobilním připojením pomáhají k obnově spojení například rybářům, které zasáhne přírodní katastrofa.

více

Inspirace z Česka

Nevyhazujto.cz

Nevyhazujto.cz je internetový portál, který nabízí svým uživatelům možnost darovat či získat věci za odvoz. Jeho nosnou myšlenkou je dát nepotřebným věcem druhou šanci, nevyhazovat je, ale smysluplně je využít dál. Projekt šíří myšlenku po ČR společně s partnerskými městy, kde kromě městského portálu Nevyhazujto.cz postupně uvádí do provozu fyzická re-use centra.

více

Pohybem k smart city

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Skrz výzvu Do práce na kole jsou oslovovány desetitisíce lidí. Tito účastníci výzvy celý měsíc mění své dopravní návyky a z dat je zřejmé, že u svých návyků zůstávají. Nasbíraná data jejich bezmotorové mobility jsou poté analyzována a poskytována městům, se kterými je vedena diskuze nad chytrým rozvojem infrastruktury. Pro města je to účinný nástroj vývoje směrem ke smart city a podpoře uhlíkové neutrality měst.

více

Predikce smogových situací

Spolek Nádech předpovídá celosvětově vznik smogových situací. Jasnou a srozumitelnou formou ukazuje lidem co dýchají, jaký to má vliv na jejich zdraví a jak se mohou účinně bránit v době smogové situace. Propojuje data z pozemních senzorů, satelitních družic a pomocí umělé inteligence předpovídá lidem, zda si mají nebo nemají vzít protismogovou roušku. Cílem je aktivovat co nejvíce lidí tak, aby změna přišla od nich.

více

Soukromý: 3 stavební kameny vztahující se k udržitelným městům a obcím

Skutečnost, že ve městech žije stále více lidí než dříve, jde ruku v ruce s problémy, jako je znečištění a chudoba...

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG11

Běží registrace do 19. ročníku Zažít město jinak. Letos s tématem Zpomal

Přejít na článek

Společnost DPD loni v Česku přepravila téměř 46 milionů balíků, doručování do boxů a výdejních míst Pickup vzrostlo o 130 %

Přejít na článek

Mladoboleslavská cena za architekturu přijímá přihlášky. Poprvé ocení nejlepší stavby i počiny ve veřejném prostoru

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Na výlety po městě využívejte hromadnou dopravu.

  1
 • Vyrazte do svého okolí tam, kde jste ještě nebyli a objevujte kulturní i přírodní bohatství místa, ve kterém žijete.

  2
 • Choďte s rodiči na tradiční akce v místě vašeho bydliště.

  3
 • Zajděte si s kamarády do divadla nebo muzea.

  4
 • Zjistěte, zdali vaší obci či městu hrozí nějaká živelní katastrofa (např. povodeň) a zdali se proti ní nějak chrání.

  5
 • Učte se o tom, jak se města chrání proti nebezpečí či živelním katastrofám.

  6

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Využijte svého práva rozhodovat o složení vedení města či obce.

  1
 • Jezděte na kole, choďte pěšky, používejte veřejnou dopravu. Autem jezděte pouze ve větší skupině.

  2
 • Udržujte auto v dobrém stavu, aby nevypouštělo větší množství emisí do ovzduší.

  3
 • Nepoužívejte jednorázové obaly a lahve na vodu a kávu. Noste si s sebou vlastní láhev a hrnek.

  4
 • Používejte vlastní nákupní tašku a látkové pytlíky na ovoce a zeleninu. Snažte se vyhýbat jednorázovým plastům a mikrotenovým pytlíkům.

  5
 • Udržujte okolí vašeho bydliště v čistotě, vyražte se sousedy nebo přáteli uklidit místní veřejná prostranství či parky.

  6
 • Vysaďte na volném prostranství květiny nebo keře, založte komunitní zahradu a sdílejte ji se sousedy.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Poskytněte zaměstnancům ze vzdálenějších míst bydliště hromadný odvoz do práce nebo nabídněte ubytování v blízkosti práce.

  1
 • Ujistěte se, že vaše podnikání nemá negativní dopad na oblasti vysoké kulturní nebo biologické důležitosti (tzv. kulturní dědictví).

  2
 • Zajistěte, aby vaše podnikání nezměnilo možnosti přístupu k vodním zdrojům pro obyvatele dané lokality.

  3
 • Přejděte v maximální možné míře na obnovitelné zdroje energie –hybridní auta, elektřina z obnovitelných zdrojů pro výrobu.

  4
 • Přejděte na recyklovatelné obaly.

  5
 • Snižte na minimum produkci odpadů.

  6

Podcíle

Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech

Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby

Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro participativní, integrované a udržitelné plánování a správu měst a obcí ve všech zemích

Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví

Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí a dalších negativních dopadů přírodních katastrof zahrnujících pohromy spojené s vodou. Týká se to také přímých ekonomických ztrát ve vztahu ke globálnímu HDP. Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně chudých a zranitelných lidí

Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné městské zeleni a veřejnému prostoru, zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením

Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a regionálního rozvojového plánování

Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a obcí, které přijímají a realizují integrované politiky a plány na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, zmírňování a adaptace na změnu klimatu, odolnost vůči katastrofám, a vypracovat a realizovat komplexní řízení rizik katastrof na všech úrovních v souladu se Sendaiským rámcem pro DRR 2015 – 2030

Podporovat nejméně rozvinuté země, mimo jiné prostřednictvím finanční a technické pomoci, při stavbě udržitelných a odolných budov s využitím místních materiálů

zpět na SDGs