11 Udržitelná
města a obce

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Inspirace ze zahraničí

Sampangan

Odhaduje se, že 13,5 % dnešního odpadu je recyklováno, 5,5 % kompostováno a 31 % končí na skládce s nadbytečnou kapacitou. Zbývajících 50 % celkového odpadu, se kterým není řádně nakládáno, končí v půdě, v řekách a mořích. Z toho důvodu se města a obce musí mnohem více soustředit na nakládání s odpadem. Sampangan je indonéská společnost zabývající se technologickým odpadem, která udržitelně zpracovává a rozkládá všechny druhy pevného odpadu (organický, anorganický, elektronický, toxický, suchý nebo vlhký) a přeměňuje je na organické výstupy, jako je uhlík, pára a další. Sampangan využívá technologii karbonizace. Tímto procesem přeměňuje odpad na uhlí pomocí procesu přenosu tepla a neutralizuje dým pomocí procesu hydrocyklónu.

více

CanGo

Ve rwandských městech má motorista 700x větší pravděpodobnost úmrtí při nehodě než ve Velké Británii a účastníkem 80 % nehod v Kigali jsou motocykly. CanGo je lokalizovaná platforma pro jízdy na míru, která propaguje nejbezpečnější řidiče motocyklů a vede ke snížení nehod. Technologická platforma zachycuje styl jízdy řidičů a umožňuje cestujícím hodnotit řidiče z hlediska stylu jízdy, osobnost, vybavení helmou atd., což motivuje řidiče k dodržování bezpečných jízdních návyků. Řidiči jsou vyškoleni, aby poskytovali bezpečný zážitek z jízdy, kde jsou všechny cesty elektronicky sledovány.

více

Zásadní úloha mobilních telefonů při přírodních katastrofách

Japonsko je každoročně zasaženo v průměru více než 1 500 zemětřeseními. Společnost KDDI vyvinula některé inovativní metody pro rychlé obnovení mobilního připojení bezprostředně po katastrofické události. Chytré bóje NTT DOCOMO s mobilním připojením pomáhají k obnově spojení například rybářům, které zasáhne přírodní katastrofa.

více

Inspirace z Česka

JRK Česká republika

JRK Česká republika spolupracuje s obcemi a městy po celém Česku a pomáhá jim optimalizovat odpadové hospodářství. V rámci konceptu Pro méně odpadu hledají cesty ke snižování množství směsného komunálního odpadu a jeho skládkování. Toho dosahují pomocí JRK PARTNERSTVÍ, které zaštituje komplexní přístup k odpadům včetně předcházení jejich vzniku a zvyšování míry třídění prostřednictvím dlouhodobé spolupráce a inovativních řešení a produktů, které dodávají. Učí obce a města, jak efektivně nastavit odpadové hospodářství, aby nezatěžovalo životní prostředí a splňovalo legislativu (i po roce 2030) a jak šetřit finance z obecních rozpočtů a motivovat občany k zodpovědnému přístupu. Společnými silami dosahují vynikajících výsledků.

více

Nadace Via

Nadace Via otevřela 12. ročník programu Místo, kde žijeme. Program je určen pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit či vytvořit konkrétní veřejný prostor. Cílem je pomoci takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí v obci. Tři vybrané týmy z českých obcí obdrží grant ve výši až 500 000 korun a také balíček další podpory – konzultace s odborníky na zorganizování komunitních setkání, odborné semináře a inspirativní cesty po Česku. O účast v programu mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace, církevní organizace, účelová zařízení církví a obce do 2 000 obyvatel. Program podpořili společnost Hornbach, americká nadace The Hamer Foundation, Martin Kulík a další individuální dárci.

více

Člověk v tísni

Povodně jsou v Kambodži trvalou hrozbou, poslední velké povodně zasáhly polovinu země a riziko přírodních katastrof s pokračující klimatickou změnou stoupá. Člověk v tísni vyvinul unikátní systém včasného varování. Ten sleduje hladiny řek a varuje obyvatele přes jejich mobilní telefony. Umožňuje tak včasnou evakuaci lidí i záchranu majetku. Systém funguje v 15 kambodžských provinciích a má přes 90 000 uživatelů.

více

3 stavební kameny vztahující se k udržitelným městům a obcím

Skutečnost, že ve městech žije stále více lidí než dříve, jde ruku v ruce s problémy, jako je znečištění a chudoba...

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG11

Přihlaste své město do soutěže o titul šampiona udržitelného obchodu

Přejít na článek

Počítáme s vodou 2019. Revitalizace veřejných prostor se zapojením modro-zelené infrastruktury

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Využijte svého práva rozhodovat o složení vedení města či obce.

  1
 • Jezděte na kole, choďte pěšky, používejte veřejnou dopravu. Autem jezděte pouze ve větší skupině.

  2
 • Udržujte auto v dobrém stavu, aby nevypouštělo větší množství emisí do ovzduší.

  3
 • Nepoužívejte jednorázové obaly a lahve na vodu a kávu. Noste si s sebou vlastní láhev a hrnek.

  4
 • Používejte vlastní nákupní tašku a látkové pytlíky na ovoce a zeleninu. Snažte se vyhýbat jednorázovým plastům a mikrotenovým pytlíkům.

  5
 • Udržujte okolí vašeho bydliště v čistotě, vyražte se sousedy nebo přáteli uklidit místní veřejná prostranství či parky.

  6
 • Vysaďte na volném prostranství květiny nebo keře, založte komunitní zahradu a sdílejte ji se sousedy.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Poskytněte zaměstnancům ze vzdálenějších míst bydliště hromadný odvoz do práce nebo nabídněte ubytování v blízkosti práce.

  1
 • Ujistěte se, že vaše podnikání nemá negativní dopad na oblasti vysoké kulturní nebo biologické důležitosti (tzv. kulturní dědictví).

  2
 • Zajistěte, aby vaše podnikání nezměnilo možnosti přístupu k vodním zdrojům pro obyvatele dané lokality.

  3
 • Přejděte v maximální možné míře na obnovitelné zdroje energie –hybridní auta, elektřina z obnovitelných zdrojů pro výrobu.

  4
 • Přejděte na recyklovatelné obaly.

  5
 • Snižte na minimum produkci odpadů.

  6

Podcíle

Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech

Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby

Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro participativní, integrované a udržitelné plánování a správu měst a obcí ve všech zemích

Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví

Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí a dalších negativních dopadů přírodních katastrof zahrnujících pohromy spojené s vodou. Týká se to také přímých ekonomických ztrát ve vztahu ke globálnímu HDP. Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně chudých a zranitelných lidí

Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s komunálním i jiným odpadem

Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné městské zeleni a veřejnému prostoru, zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením

Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a regionálního rozvojového plánování

Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a obcí, které přijímají a realizují integrované politiky a plány na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, zmírňování a adaptace na změnu klimatu, odolnost vůči katastrofám, a vypracovat a realizovat komplexní řízení rizik katastrof na všech úrovních v souladu se Sendaiským rámcem pro DRR 2015 – 2030

Podporovat nejméně rozvinuté země, mimo jiné prostřednictvím finanční a technické pomoci, při stavbě udržitelných a odolných budov s využitím místních materiálů

zpět na SDGs