MONETA

Skupina MONETA si do své strategie ukotvila principy udržitelného, ohleduplného a odpovědného podnikání již dávno předtím, než vyšly evropské předpisy požadující po bankách udržitelný přístup, odpovědnější chování a aktivní řízení klimatických změn, konkrétně již v roce 2016, kdy se stala veřejně obchodovanou společností. Během uplynulých pěti let se Monetě na poli udržitelnosti podařilo splnit všechny střednědobé cíle. O tom, že toto plnění bylo úspěšné, svědčí mimo jiné i fakt, že MONETA v roce 2022 opět dosáhla druhého nejvyššího hodnocení (stupně AA) v ratingu MSCI, což z ní činí lídra mezi bankami v České republice. Skvělých výsledků dosáhla i v ratingu CDP, kde aktuálně drží B, oproti hodnocení z roku 2021 na úrovni C.

V roce 2021 se společnost rozhodla zrevidovat svou střednědobou strategii udržitelnosti a také aktualizovat své cíle v oblasti ESG. Strategie se zaměřuje na tři klíčové oblasti: udržitelnost, rovnost pohlaví a odpovědnost. Vychází z Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (Sustainable Development Goals – SDGs) a z obecných cílů, stanovených Pařížskou dohodou. Jejím cílem je další postupné snižování emisí CO2 a dosažení přímé uhlíkové neutrality do roku 2026. V emisích, které může přímo ovlivnit a které spadají do kategorie tzv. přímých emisí, se během uplynulých šesti let podařilo dosáhnout snížení o 76,3 procenta. Nástrojem k neutralitě v roce 2026 zůstává transformace vozového parku na elektrifikovaný fleet.

Skupina MONETA nepolevuje ani ve svém úsilí sociálního pilíře udržitelnosti. Pracuje na odstranění rozdílu v odměňování žen a mužů: takzvaný Gender Pay Gap se ve Skupině MONETA meziročně snížil z původních 5,19 procent na aktuálních 2,79 procenta. I díky tomuto výsledku je stále jedinou společností z České republiky, která je zařazena v prestižním žebříčku genderové rovnosti Bloomberg, Gender-Equality Indexu. Na filantropické účely v průběhu roku 2022 vyčlenila téměř 47 milionu korun a v těchto aktivitách hodlá pokračovat: jejím cílem je do roku 2026 tuto alokaci zvýšit na více než 1,5 procenta čistého zisku Skupiny MONETA.

Začlenění ESG do praxe se již v roce 2021 projevilo i ve struktuře řízení Skupiny. Nastavila politiku odměňování tak, aby dopady faktorů a rizik ESG byly integrovány do odměn představenstva banky, nositelů tzv. hmotného rizika (Material Risk Takers – MRTs) a dalších zodpovědných zaměstnanců prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators – KPIs). Na úrovni představenstva je za agendu ESG odpovědný Výbor pro udržitelnost (Sustainability Committee), v kontextu řízení jednotlivých činností napříč Skupinou pak za plnění úkolů zodpovídá ESG Cluster. Pro nadcházející období má nastavenou ambiciózní, transparentní, a především realistickou strategii, která je konsensuálně podporována jak představenstvem, tak dozorčí radou Banky. Skupina věří, že její závazky, které se staly součástí finančních a komerčních cílů kompenzace managementu, posunuly její cíle z roviny populistické do roviny motivační. Věří, že to vše povede k úspěšnému etablování Skupiny MONETA do světové elity společností, které to s udržitelností myslí vážně.

Více o konkrétních projektech a iniciativách, které MONETA v oblasti ESG podniká, najdete zde.