Jaké jsou standardy EU pro vykazování udržitelnosti?

7. 8. 2023

Povinnost nefinančního reportingu čeká a nemine značnou část společností působících v členských státech EU, ale i mimo. Obsah reportingu je stanoven zejména směrnicemi CSRD a dalšími právními dokumenty legislativy EU a značnou roli budou hrát i prováděcí akty a legislativa členských států. Aby informace v reportech a obecně výstupech společností týkající se ESG byly srozumitelné a srovnatelné, je nezbytné mít společné standardy, postupy a terminologii. Právě zde vstupují do hry ESRS – standardy EU pro vykazování udržitelnosti.

Standardy EU pro vykazování udržitelného rozvoje (ESRS) jsou nové povinné standardy EU, kterým musí společnosti v rámci CSRD přizpůsobit svůj ESG reporting. Cílem těchto standardů je zajistit, aby společnosti, které spadají do jejich působnosti, vykazovaly srovnatelné, relevantní a spolehlivé informace o udržitelném rozvoji, a zároveň aby bylo naprosto jasné, co se od nich očekává, že budou vykazovat. Poprvé v historii na úrovni celé EU budou informace o životním prostředí, sociální oblasti a správě a zveřejňování informací o udržitelnosti podniků vyžadovány ve standardizovaném, srovnatelném a konzistentnějším formátu – stejně jako finanční výkaznictví.

ESRS se skládají z jednotlivých standardů, které pokrývají různé aspekty udržitelnosti. Mezi ně patří například environmentální dopad podniku, sociální a pracovní podmínky, etika a řízení, dodavatelský řetězec, zákaznická odpovědnost a další relevantní oblasti. Tyto standardy poskytují přesné definice ukazatelů, metody měření a způsoby zpráv, které mají společnosti využít při podávání zpráv o udržitelnosti.

Dvanáct navrhovaných ESRS je rozděleno do kategorií:

  • Obecné zásady reportingu.
  • Průřezové požadavky na zveřejňování informací.
  • Tematické standardy na zveřejňování informací o 10 tématech ESG
    • 5 o environmentálních tématech (E),
    • 4 o sociálních tématech (S) a
    • 1 o správě a řízení (G).

ESRS přinášejí několik klíčových výhod. Zaprvé, standardizace umožňuje srovnávat výkonnost podniků v oblasti udržitelnosti a identifikovat oblasti, ve kterých je třeba zlepšit. Dále, transparentnost a důvěryhodnost zpráv zvyšují důvěru investorů, spotřebitelů a dalších zainteresovaných stran. ESRS také podporují dlouhodobou udržitelnost podniků tím, že podnikům umožňují lépe porozumět jejich dopadu na životní prostředí a společnost a řídit své aktivity směrem k udržitelným cílům.

ESRS představují důležitý krok směrem k zodpovědnému podnikání a udržitelnému rozvoji. Tím, že podnikům poskytují jednotný rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti, umožňují větší transparentnost, srovnatelnost a důvěryhodnost informací. Jejich zavedení podporuje udržitelnou transformaci podniků a přispívá k celkovému udržitelnému rozvoji Evropy i světa. Komise už přijala konečné standardy. Pokud Parlament a Rada EU nevznesou námitky, začnou nové standardy platit pro první společnosti, které je přijmou, od 1. ledna 2024, a to dle harmonogramu vstoupení v účinnost pro jednotlivé druhy společností dle směrnic NFRD a CSRD.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Mgr. Kateřina Roučková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Společně na kolech s Tildou Swinton: Spolek AutoMat zve na filmovou přehlídku MĚSTEM

Přejít na článek

SDGs: Roste důraz na kvalitní vzdělávání, apel na ekonomickou stabilitu zůstává

Přejít na článek