Ochrana oznamovatelů: Mají zaměstnavatelé nové povinnosti?

30. 6. 2023

Schválený zákon o ochraně oznamovatelů zavádějící v České republice institucionální ochranu oznamovatelů nabude účinnosti už 1. srpna, vybrané subjekty ale mají čas na zavedení vnitřního oznamovacího systému čas až do 15. prosince letošního roku. O co se v zákoně jedná?

Oznamování protiprávního jednání, známé také jako whistleblowing, je v moderním firemním prostředí klíčovým prvkem, který má za cíl podporovat dodržování právních a etických standardů fungování společnosti. Společnosti mají umožnit zaměstnancům a dalším osobám bezpečně nahlásit nezákonné chování, které by mohlo poškodit společnost či třetí osoby a ve společnosti k němu dochází.

Společnosti, které se zavazují ke společenské odpovědnosti, transparentnosti a udržitelnosti, již dnes podporují relevantní procesy a vytvářejí prostředí, které chrání oznamovatele před odvetnými opatřeními a zajišťuje, že oznámení budou řádně prošetřena. Je tak nedílnou součástí naplňování ESG standardů a nefinančního reportingu organizací, které pomáhají vytvářet firemní prostředí založená na etických principech, dodržování zákonů a společenských norem.

Jak vypadá celý proces?

Oznámení činí fyzická osoba (oznamovatel) a obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť i zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejní seznam relevantních předpisů EU v daných oblastech, jde především o oblast finančních služeb, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrana spotřebitele a životního prostředí a další.

Povinné subjekty se mohou rozhodnout, že oznámení dle Zákona nebudou přijímat od vybraných skupin oznamovatelů – nelze však toto právo upřít zaměstnancům, stážistům, dobrovolníkům či osobám na praxi.

Kdo je povinným subjektem a jaké povinnosti má?

  • každý zaměstnavatel, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 50 zaměstnanců;
  • veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou obce s méně než 10.000 obyvateli;
  • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně a další vybrané orgány veřejné moci;
  • osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr; a
  • další specifikovaní zaměstnavatelé (bez ohledu na počet zaměstnanců) působící v oblasti podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví, dále investiční společnosti, investiční fondy, bankovnictví a další.

Mezi základní povinnosti dle Zákona patří především:

  • zavést vnitřní oznamovací systém;
  • jmenovat tzv. příslušnou osobu, která bude za plnění povinností ze strany povinných subjektů odpovědná; a
  • umožnit oznamovatelům podávat oznámení prostřednictvím implementovaného vnitřního oznamovacího systému.

Přijímání právního rámce ochrany oznamovatelů v České republice je na samém konci legislativního procesu a je zřejmé, že již letos nabude Zákon účinnosti pro všechny povinné subjekty. S ohledem na uvedené je nejvyšší čas, aby povinné subjekty, zejména ty ze soukromého sektoru s více jak 249 zaměstnanci, začaly implementovat důvěryhodný komplexní vnitřní nástroj pro ochranu oznamovatelů, jehož součástí bude zejména zavedení vnitřního oznamovacího systému a pověření příslušné osoby přímo odpovědné za řádné fungování systému.

Společně s tímto je nutné připravit související interní právní dokumentaci, která nastaví pravidla užívání interního oznamovacího systému a vymezí vzorce chování příslušné osoby a proces posuzování předmětných oznámení v souladu se Zákonem. Aby byl implementovaný systém skutečně důvěryhodným, lze doporučit také školení zaměstnanců a příslušné osoby o jejich právech (a povinnostech) právě v souvislosti s ochranou oznamovatelů.

 

Pokud by vás zajímaly další detaily, najdete je ZDE.


Zdroj: PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., Mgr. Jakub Málek, Mgr. Tomáš Maux

Související

Jak ve firmě nastavit KPI udržitelnosti? Zaměřte se na rozvoj kompetencí svých lidí

Přejít na článek

Zaměstnanci Lidlu vysázeli během týdne prvních 5 500 stromů v Lidl Lese

Přejít na článek