Směřování ke klimatické udržitelnosti: co je to uhlíková neutralita?

16. 10. 2023

V posledních desetiletích se naše planeta stala svědkem alarmujících změn v klimatu. Globální oteplování, extrémní počasí a ztráta biodiverzity jsou jen některé z výzev, kterým čelíme. V reakci na tyto hrozby začaly vlády, podniky a občanská společnost hledat způsoby, jak minimalizovat svůj ekologický otisk. Jedním z klíčových pojmů, který v posledních letech získal na významu, a zároveň je integrální součástí a jedním z hlavních cílů všech legislativních aktů ohledně ESG, je uhlíková neutralita. Co znamená a proč je důležitá?

Uhlíková neutralita je stav, kdy jsou emise uhlíku vyrovnány s jeho absorpcí z atmosféry do takzvaných uhlíkových úložišť. Abychom dosáhli čistých nulových emisí, musí celosvětové emise skleníkových plynů (GHG) být kompenzovány zachycováním uhlíku. Tzv. uhlíkové úložiště může být jakýkoli systém, který absorbuje více uhlíku, než kolik vyprodukuje. Přírodními zachycovači uhlíku jsou hlavně půda, lesy a oceány, které každoročně odhadem odstraní mezi 9,5 a 11 gigatun CO2 (pro srovnání globální emise CO2 v roce 2020 dosáhly výše 36 gigatun).

Umělá uhlíková úložiště zatím nedokážou odstraňovat uhlík z atmosféry v potřebném rozsahu pro boj proti globálnímu oteplování. Navíc uhlík, který je přirozeně zachycen například v lesích, se může znovu uvolnit do atmosféry v důsledku lesních požárů, změn ve využívání půdy nebo těžby dřeva. Proto je zejména klíčové snížit emise CO2 jako hlavní krok k dosažení klimatické neutrality.

Význam uhlíkové neutrality

Cíl uhlíkové neutrality stanovila Pařížská dohoda o klimatu podepsaná 195 zeměmi světa včetně EU. Evropská komise pak v roce 2019 představila koncept tzv. Green Dealu, což je zastřešující plán, jak dosáhnout klimatické neutrality a zejména nulových emisí do roku 2050. Jsou to poněkud odvážné cíle, které se výrazně promítly do právní regulace víceméně veškerých aktivit v rámci EU, a to hlavně v předpisech vztahujících se k problematice ESG, ovšem význam dosažení uhlíkové neutrality (nebo alespoň výrazného snížení emisí CO2) je zásadní:

  • Snižování emisí CO2 – veškeré aktivity a omezení činnosti podniků směřující k omezení emisí oxidu uhličitého jsou nezbytné ke zpomalení globálního oteplování, neboť právě zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je jeden z hlavních faktorů.
  • Ochrana životního prostředí: Uhlíková neutralita přispívá k ochraně životního prostředí, včetně lesů, oceánů a biodiverzity. Menší emise znamenají méně znečištění a nižší tlak na citlivé ekosystémy.
  • Inovace a rozvoj: Směřování k uhlíkové neutralitě podněcuje inovace v oblasti energetiky, dopravy, průmyslu a zemědělství. Podněcuje vznik nových technologií a pracovních míst v odvětvích spojených s udržitelností.
  • Mezinárodní důvěryhodnost: Země a podniky, které se zavazují k uhlíkové neutralitě, zvyšují svou důvěryhodnost na mezinárodním poli. Tato snaha může také přilákat investice a obchodní příležitosti.

Cesta k uhlíkové neutralitě

Evropská unie se zavázala k ambiciózní politice v oblasti klimatu. V rámci Green Dealu si klade za cíl stát se kontinentem, který bude klimaticky neutrální, což znamená, že emise CO2, které vyprodukuje, buď pohltí nebo kompenzuje. Tento cíl se stal právně závazným v momentě, kdy Parlament společně s Radou (členskými státy) přijal v roce 2021 právní rámec pro klima. Prozatímní cíl snižování emisí EU byl zároveň zvýšen ze 40 % na minimálně 55 %.

  • Zvýšení efektivity energie: Snížení energetické spotřeby a zvýšení efektivity energetických systémů jsou klíčovými kroky ke snižování emisí CO2.
  • Přechod k obnovitelným zdrojům: Podpora obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární, větrné a vodní elektrárny, pomáhá nahradit fosilní paliva, což snižuje emise CO2.
  • Podpora inovací: Investice do výzkumu a vývoje nových technologií, které snižují emise, jsou klíčové pro dosažení uhlíkové neutrality.
  • Zalesňování a ochrana lesů: Lesy jsou klíčovými pohlcovači CO2. Ochrana stávajících lesů a zalesňování nových ploch jsou důležité pro dosažení a udržení uhlíkové neutrality.
  • Změna výrobních praktik: Průmyslové odvětví musí přejít na udržitelnější výrobní postupy a využívat materiály s nižším uhlíkovým otiskem.

Uhlíková neutralita je nejen ambiciózním cílem, ale i nezbytností v boji proti klimatickým změnám. Je to závazek ke společné budoucnosti, ve které budeme mít čistější ovzduší, udržitelnější ekonomiku a životní prostředí, které budeme moci předat dalším generacím v co nejlepším stavu. Jedině společnými silami můžeme dosáhnout uhlíkové neutrality a zajistit tak lepší budoucnost pro naši planetu.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Společnost DPD navazuje na spolupráci s Ukliďme Česko a stává se patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší

Přejít na článek

Budoucnost se stává současností: Avatar od XLAB jako recepční nebo průvodce galerií

Přejít na článek

Farář, fotbalistka, zpěvák nebo šéfkuchař společně mění svět: Global Goals Summit už za týden

Přejít na článek