Částečný odklad povinného ESG reportingu

18. 9. 2023

Ke konci července došlo k oficiálnímu přijetí standardů pro udržitelnost Evropskou komisí (ESRS), které stanovují povinnost stovkám českých firem reportovat svá ESG (environmentální, sociální a správní) data v souladu se směrnicí CSRD.

Relevantní nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 31. 7. 2023 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se od 1. 1. 2024 pro účetní období začínající dne 1. 1. 2024 nebo později.

Evropská komise provedla v návrhu několik zásadních úprav v porovnání s původními návrhy, které mají usnadnit menším společnostem přípravu na ESG reporting. Jaké změny mohou české firmy očekávat se můžete dočíst v následujícím článku. Komise se shodla na postupné implementaci některých reportingových požadavků, zejména u menších firem, z toho důvodu, že se většina povinných firem nestihla řádně připravit. Dále byla pro všechny firmy zmírněna povinnost reportovat určitá ESG data. Pokud firma dospěje k závěru, že v dané oblasti nemá zásadní dopady nebo rizika, nemusí tato data reportovat.

Jaké jsou hlavní změny?

Pro všechny společnosti platí roční odklad pro podrobný reporting finančních dopadů souvisejících například s klimatickými změnami, suchem či úbytkem biodiverzity. V prvním roce je třeba pouze identifikovat relevantní finanční rizika a obecně popsat jejich efekty.

Pro organizace s méně než 750 zaměstnanci platí následující odklady:

  • roční odklad reportování nepřímých emisí skleníkových plynů Scope 3, tedy emisí spojených s dodavatelským řetězcem, produkty a službami, jako je uhlíková stopa materiálů, emise spojené s finančními investicemi nebo životním cyklem produktů,
  • roční odklad pro detailní reportování o vlastních zaměstnancích,
  • dvouletý odklad pro reportování dat týkajících se biodiverzity, a
  • dvouletý odklad pro reportování indikátorů sociálních otázek v hodnotovém řetězci firem (například informace o pracovnících dodavatelů)

Odklad se však netýká povinnosti identifikovat zásadní dopady, které vyplývají přímo ze směrnice CSRD. Společnostem poskytuje čas na úpravu svých stávajících reportingových politik a procesů, aby mohly plnit detailní požadavky standardů pro formát a obsah zveřejňovaných ESG informací. Je důležité zdůraznit, že splnění těchto standardů podléhá povinnému auditu.

Analýza materiality

Odklad v ostatních oblastech poskytuje firmám příležitost k soustředění na správné nastavení a provedení analýzy materiality. Tato analýza se zaměřuje na identifikaci zásadních dopadů, rizik a příležitostí a určuje, jaké informace by měla firma zabezpečit, včetně standardizovaných indikátorů, které je třeba reportovat.

Reporting veškerých ESG témat bude nově záviset na této analýze materiality, včetně aspektů jako spotřeba energie, emise skleníkových plynů, voda a zaměstnanecká data, která byla dle původních návrhů povinná ve všech případech. Evropské standardy pro reportování udržitelnosti přesně určují, co by měla tato analýza obsahovat a jak o ní firmy měly informovat. Hlavní důraz je kladen na objektivnost kritérií dopadů a rizik, nikoliv na subjektivním vnímaní společnosti. Jelikož správná analýza materiality je klíčová pro efektivní povinné ESG reportování, poradní orgán Evropské komise EFRAG vypracovává průvodce, který firmy provede procesem analýzy. Tento průvodce bude k dispozici již během léta, a kromě analýzy materiality také objasní, jak reportovat o hodnotovém řetězci (i o něm se budete moci dočíst v našich následujících článcích).

Odklad reportingu ve vybraných oblastech poskytuje firmám potřebný čas na zhodnocení svých dopadů a rizik, což povede k důslednému a kvalitnímu reportování ESG dat. S blížícím se začátkem implementace těchto požadavků je nezbytné, aby české firmy věnovaly dostatečnou pozornost úpravám a novým požadavkům a povinnostem, aby byly schopny plnit své povinnosti v souladu s ESG směrnicemi a to včas, i přes tento ze strany orgánu EU benevolentní odklad.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Aby půda žila a my s ní. Darujte na nákup půdy pro drobné ekologické zemědělce

Přejít na článek

Coca-Cola vydává zprávu o udržitelnosti 2020, tentokrát ve zbrusu novém kabátě

Přejít na článek

Budoucnost zdraví a výživy – Tetra Pak Index 2023

Přejít na článek