Co znamená G v ESG?

7. 7. 2023

Zatímco environmentálním otázkám, jako je změna klimatu, a sociálním tématům, jako je společenská odpovědnost a lidská práva, se obvykle věnuje větší pozornost, správa a řízení podniků je to, co v konečném důsledku určuje, jak podniky, a nakonec i naše společnost jako taková fungují. G neboli governance je třetím a často podceňovaným pojmem, kterým se ESG zabývá.

G jako správa a řízení podniku

Správní aspekt ESG (governance) se zabývá řízením podniku a transparentností ve vztahu k akcionářům a dalším zainteresovaným stranám jako obchodní partneři, investoři a zaměstnanci. Správa, respektive řízení podniku v rámci ESG, nastavuje struktury a ochranná schémata a poskytuje důležitá pravidla, kterými se mohou všichni a celá daná společnost řídit, jako je například celopodnikový kodex etického chování pro zaměstnance. Když vidíte, že se společnost zaplete do skandálu nebo má špatnou mediální publicitu kvůli internímu pochybení, je to obvykle důsledek selhání ESG správy.

Mezi klíčová témata v rámci ESG správy podniku patří struktura akcionářů nebo společníků, diverzita představenstva, respektive řídích orgánů, odměňování vedoucích pracovníků, firemní politiky, podnikatelská etika a chování, daňová a obecně finanční transparentnost a strategie, řízení rizik, nekonkurenční praktiky, ochrana údajů, soukromí a kybernetická bezpečnost, definovaná struktura rozhodování ESG a mnohá další.

Řízení ESG se vztahuje na provádění rozhodování, dohled správní rady, pravidla, zásady a postupy v celém podniku týkající se ESG. Podniky se silnými postupy ESG správy mají obvykle odpovědné vlastníky a vedoucí týmy, jasné struktury odpovědnosti za ESG a strukturované kontroly vnitropodnikových procesů a postupů.

Když chce společnost svoje řídicí a správní mechanismy zefektivnit a uvést do souladu s ESG legislativou, obvykle podniká konstruktivní kroky v jedné nebo několika výše uvedených oblastí. Využívání nezávislých auditorů, diverzifikace řídicích orgánů, zavádění opatření na ochranu údajů, zlepšení odpovědnosti vedoucích pracovníků nebo vypracování, aktualizace, komunikace a školení zaměstnanců o důležitých zásadách ESG jsou příklady řízení ESG v praxi.

Proč je správa v rámci ESG důležitá?

Investoři, regulační orgány a zákazníci hledají společnosti, které prokazují správné finanční rozhodování a obchodní výkonnost a zároveň pozitivně přispívají k životnímu prostředí a společnosti. ESG správa zahrnuje mimo jiné řízení rizik a mnozí investoři a analytici ji považují za zástupný ukazatel celkové kvality řízení. Vzhledem k tomu, že správa a řízení podniků existuje déle než většina environmentálních a sociálních postupů, existuje mnoho historických údajů a výzkumů, které poukazují na úspěch a dlouhodobou hodnotu řádné správy a řízení. Řídící orgány podniků, vedoucí pracovníci a investoři by ji měli vnímat nejen jako metodu prevence a kontroly rizik, ale také jako zdroj příležitostí a konkurenčních výhod.

Správa společnosti v rámci ESG se stává nezbytným prvkem pro podniky, které se snaží přizpůsobit se narůstajícím očekáváním investorů, zákazníků a společnosti obecně. Integrace environmentálních, sociálních a správních aspektů do podnikové strategie je klíčová pro udržitelný a odpovědný rozvoj. Tím, že se společnosti soustředí na podporu rozmanitosti a inkluzivního pracovního prostředí, transparentnost a odpovědné řízení, mohou posílit svou konkurenceschopnost, vybudovat silnou pověst a přinášet dlouhodobou hodnotu všem zúčastněným stranám. Správa společnosti v rámci ESG není pouze trendy téma, ale stává se nezbytnou součástí podnikového úspěchu v dnešní době, kdy jsou etické a udržitelné praktiky stále více ceněny a vyžadovány.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Mgr. Kateřina Roučková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Balíček opatření v oblasti udržitelného financování do roku 2023

Přejít na článek

ČEZ jako jediná česká firma zvítězil v prestižní soutěži Reuters Responsible Business Awards 2023: bodovala jeho ESG datová knihovna

Přejít na článek

Dekáda udržitelnosti v Česku: Jak se posunulo její vnímání mezi firmami i veřejností

Přejít na článek