Skupina VIG se připojila k iniciativě UN Global Compact

23. 4. 2021

Skupina Vienna Insurance Group se 8. března 2021 připojila k iniciativě Spojených národů Global Compact, která je největší iniciativou v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání. Přihlásila se tak k podpoře deseti principů, které se vztahují k životnímu prostředí, lidským právům, pracovním podmínkám nebo protikorupčnímu chování, tedy k oblastem, jimž skupina VIG dlouhodobě věnuje pozornost a přijímá v souvislosti s nimi řadu opatření.

Skupina VIG, jejíž součástí jsou i pojišťovna Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna, se tak stala součástí skupiny čítající dnes přes 13 tisíc firem, které působí po celém světě. Stejně tak se přihlásila k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které jsou pro ni vzhledem k oboru podnikání relevantní. V souladu s oběma iniciativami vydá skupina VIG zprávu mapující naplňování jak deseti principů Global Compact, tak SDGs v průběhu posledního roku. Cíle udržitelného rozvoje skupina VIG reflektuje ve svém nefinančním reportingu od roku 2019.

Podle Elisabeth Stadler, generální ředitelky společnosti, vidí VIG příležitost zejména v naplňování některých cílů, např. Zdraví a kvalitní život, Klimatická opatření, Udržitelná města a obce a Rovnost mužů a žen. Do budoucna pro nás bude klíčové směřovat naši investiční strategii tak, aby zohlednila společenská a ekologická kritéria, a nabídnout produkty s environmentální přidanou hodnotou. „Máme povinnost chránit to, co bude ve světě našich dětí ještě důležitější než dnes – udržitelné obnovitelné energie, prostředí, v němž se dá žít a které podporuje zachování zdrojů, a společenskou soudržnost. Aktuální pandemie ukázala, jak důležitá je právě sounáležitost a vzájemnost mezi lidmi,“ dodává Elisabeth Stadler.

Poslední iniciativou v oblasti udržitelných investic je oznámení, že pojišťovna 18. března 2021 úspěšně upsala emisi seniorních dluhopisů v objemu 500 mil. EUR, která bude použita na investice do sociálně a ekologicky udržitelných projektů. Dluhopisy mají 15letou splatnost a fixní úrokovou sazbu 1 % ročně. Tímto krokem se VIG snaží využít příznivých podmínek na trhu a optimalizovat strukturu finančních zdrojů. Zájem o dluhopisy vyjádřilo kolem 50 investorů z 12 evropských zemí, přičemž více než třetina z nich se ve svém portfoliu soustředí právě na udržitelnost. Čisté výnosy z emise budou směrovat do ekologicky přátelských projektů, např. obnovitelné energie, zelených budov, čisté dopravy a energetické účinnosti, či do společenských iniciativ, např. dostupného bydlení a přístupnosti vzdělání nebo zdravotní péče.

Strategii, jíž skupina VIG reaguje na klimatickou změnu, publikovala v květnu 2019. Zavazuje se v ní k postupnému ústupu z uhelného sektoru, a to k roku 2035. V souladu s touto strategií revidovala i své pojistné podmínky a od května 2019 neuzavírá nové smlouvy se společnostmi, které těží nebo zpracovávají uhlí. Investice do uhelného průmyslu budou do roku 2025 zásadně sníženy, a to o více než 50 % ve prospěch takových forem investic, které jsou přátelštější k životnímu prostředí. Skupina VIG čím dál více investuje do vlakové dopravy, vodních a větrných elektráren a do zelených dluhopisů.

 

Související

Rezervace divokých koní je součástí knihy 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka

Přejít na článek

Jak zamezit plýtvání potravinami? Odpovídá výzkum mezi Brňany i nová evropská legislativa

Přejít na článek