ESRS STANDARDY: S V ESG A JEHO KRITÉRIA

23. 1. 2024

Další oblastí, kterou se ESG zabývá, jsou sociální faktory, respektive společenská odpovědnost. Přestože se největší pozornost napříč prostředím byznysu, veřejné správy i laické veřejnosti věnuje environmentálním faktorům, jsou to právě sociální aspekty, které nejcitelněji dopadají na jednotlivce i celé komunity.

S představuje sociální faktory, jako jsou práva zaměstnanců, zdravotní a bezpečnostní standardy, rovnost pohlaví a rovnost v odměňování – tedy otázky, které mohou mít negativní dopad na společnost. Zkoumá také interní politiky týkající se například inkluze, vztahů společnosti se zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Bezpečnost a kvalita výrobků a ochrana spotřebitele jsou další z mnoha sociálních ukazatelů, které se berou v úvahu.

ESRS sociální faktory rozděluje do čtyř dílčích oblastí, kterými jsou:

ESRS S1 – vlastní pracovní síla: První skupinou jsou informace o vlastních pracovnících (a zaměstnancích) podniku, které zahrnují politiky týkající se vlastních zaměstnanců, přijímání opatření v případě podstatných dopadů na vlastní zaměstnance a přístupy ke zmírňování podstatných rizik a využívání podstatných příležitostí týkajících se vlastní pracovní síly a účinnost těchto opatření, cíle související s řízením významných negativních dopadů, prosazováním pozitivních opatření a řízením významných rizik a materiálních dopadů, informace o diverzitě a odpovídajících mzdách a mnohé další.

ESRS S2 – pracovníci v hodnotovém řetězci: Další oblastí jsou údaje, jak podnik ovlivňuje pracovníky ve svém hodnotovém řetězci, pokud jde o podstatné pozitivní a negativní dopady na pracovníky v hodnotovém řetězci, veškerá opatření přijatá a výsledky těchto opatření k prevenci, zmírnění nebo nápravě skutečných nebo potenciálních dopadů, to vše v souvislosti s jejich pracovními podmínkami (BOZP, spravedlivá odměna, work-life balance a další), rovným zacházením a stejnými příležitostmi pro všechna pohlaví a gendery dalšími právy souvisejícími s prací.

ESRS S3 – ovlivněné komunity: Třetí oblastí jsou informace o zájmech a postavení zainteresovaných stran (například akcionářů) a jejich vliv na obchodní model a strategii podniku, zapojení dotčených komunit do jednání o dopadech a opatření a cíle ohledně podstatných dopadů na dotčené komunity.

ESRS S4 – spotřebitelé a koncoví uživatelé: Poslední skupinou jsou údaje o spotřebitelích a koncových uživatelích, zapojení spotřebitelů a konečných uživatelů do diskuse o dopadech, procesy pro nápravu negativních dopadů a možnosti vznášení námitek a obav pro spotřebitele a koncové uživatele a další.

Jak může společnost řídit své vztahy se zaměstnanci, společností, ve které působí, a politickým prostředím, je hlavní otázka, která se skrývá za písmenem „S“ v ESG. Tento sociální aspekt udržitelného investování je zásadní jak pro samotné zaměstnance společností, na které opatření v oblasti odměňování, BOZP a podobně přímo dopadá, tak na společnosti jako podnikatelské subjekty. Spokojení zaměstnanci a zákazníci jsou vždy nejlepší vizitkou, která hraje významnou roli při rozhodování investorů. Zaměření na tato témata tak může v konečném důsledku zvýšit zisky a současně s tím i společenskou odpovědnost podniku.


Autoři: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související