T-Mobile ve spolupráci s Nadací Via a organizací In IUSTITIA otevírá grantovou výzvu Česko bez předsudků

Ze svět členů

6. 3. 2024

Společnost T-Mobile dlouhodobě podporuje aktivity spojené s prevencí předsudečného násilí a pomocí lidem ohroženým předsudečným násilím. Digitální inkluze a bezpečí na internetu je součástí firemní ESG strategie, a proto ve spolupráci s organizací In IUSTITIA a Nadací Via vyhlašuje grantovou výzvu Česko bez předsudků. V té rozdělí celkem 1 500 000 korun organizacím, neformálním skupinám a akademickým pracovištím, vyvíjejícím projekty ve prospěch ohrožených skupin, budou se věnovat jejich osvětě a vzdělávání, nebo je motivují k nahlašování těchto skutků.

Předsudečné násilí je násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči nezměnitelné osobnostní charakteristice napadeného. Tou může být barva pleti, etnicita, víra, sexuální orientace, pohlaví, věk, zdravotní postižení, sociální postavení či politické přesvědčení. V České republice je tím ohrožen každý desátý člověk, momentálně nejohroženějšími komunitami jsou lidé napadení z důvodu své etnicity (Romové), národnosti (Ukrajinci), sexuální orientace (LGBTQ+), pohlaví (ženy) či zdravotního postižení.

„Trápí nás, že v České republice je velmi nízká informovanost ohrožených lidí o jejich právech a neexistuje důsledný monitoring násilí založeného na předsudcích. Proto ve spolupráci s In IUSTITIA podpoříme zejména ty projekty, které posílí práva osob tímto ohrožených a přispějí k odolnější společnosti,“ vysvětluje Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile.

Grantová výzva sleduje tři základní oblasti a její hlavní cílovou skupinou jsou tedy lidé ohrožení předsudečným násilím. První z oblastí je přímá podpora těchto osob, kam se řadí zejména komunitní a nízkoprahové projekty, dále ty zahrnující terénní práci a prokazatelně pracující s touto skupinou. Další oblastí je edukace a osvěta ohrožených skupin zaměřená především na povědomí o právech obětí, vytvoření vzdělávacích materiálů či kampaní. Poslední kategorií je pak sběr dat a projekty přinášející svědectví o specifických projevech předsudečného násilí. Projekty by měly mít vazbu na činnost organizace In IUSTITIA.

„Cílem projektové výzvy je vytvořit síť lidí a organizací, které budou usilovat o společnost odolnější vůči předsudkům a násilí. Grantistům nabízíme konzultace projektového záměru a tutoring během realizace projektů. Věříme, že lokální a neformální skupiny mají potenciál oslovit ohrožené lidi a nasměrovat je k pomoci, kterou In IUSTITIA již patnáct let poskytuje obětem předsudečného násilí. Hlavní finanční podpora tak směřuje především k rozvoji práce v online a offline terénu,“ doplňuje Klára Kalibová, právnička a ředitelka organizace In IUSTITIA.

„V posledních letech čelíme řadě krizí, chaoticky se vypořádáváme s jejich dopady a snadno tak přehlížíme nelehkou situaci zvláště zranitelných skupin, které k tomu všemu ještě čelí rostoucí agresivitě a předsudečnému násilí. Toto přehlížení se však nevyplatí nikomu z nás – je to jedna z největších nenápadných hrozeb, jejíž dopady pocítíme všichni ve chvíli, kdy už bude pozdě. Je proto nejvyšší čas podpořit ty, kteří tuto hrozbu vnímají a denně řeší v první linii,“ říká Jaroslav Valůch, člen hodnotící komise grantového řízení.

Přihlásit se mohou neziskové či příspěvkové organizace, neformální skupiny složené z minimálně 3 lidí a veřejné vysoké školy. Řádné vyplněnou přihlášku je nutné odeslat do 1. dubna a maximální výše finanční podpory jednoho projektu je 200 000 korun. Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete na Česko bez předsudků – Nadace Via.


Zdroj: T-Mobile ve spolupráci s Nadací Via a organizací In IUSTITIA otevírá grantovou výzvu Česko bez předsudků. T-Mobile. Tisková zpráva

Související

Nový web jsemvicnezmojenemoc.cz nabízí podporu nemocným i jejich blízkým

Přejít na článek

Zlatá šedesátá? Zavzpomínáme na ně (s) tancem!

Přejít na článek