ESG Rating

Nezávislé srovnání společností podle ESG

Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS/Master in International Management na FPH VŠE přináší druhý ročník komplexního a nezávislého srovnání ESG aktivit, strategií a nefinančního reportingu společností v Česku – ESG Rating.

Projděte nezávislým hodnocením, které kombinuje analýzu kvantitativních a kvalitativních aspektů, a získejte srovnání s ostatními společnostmi v oblasti udržitelnosti a naplňování principů ESG. Ty nejlepší zveřejníme v ESG žebříčku v magazínu Forbes Česko.

Generálním partnerem ESG Ratingu 2023 je společnost Visa.

Výsledky žebříčku 2023

Kategorie ESG Ratingu

 • Velký podnik
 • Malý a střední podnik

Termíny 2023

 • 1. květen
  až 30. červen
  Přihlašování
 • 1. červen
  až 31. srpen
  Vyplňování dotazníků
 • září Ověřování dat u postupujících podniků
 • 2. listopad Zveřejnění žebříčku ve Forbes Česko
 • prosinec Poskytnutí zpětné vazby

Co je to ESG?

Koncept ESG byl poprvé představen v roce 2005 a postupně se stal celosvětovým fenoménem.
ESG je chápáno jako jeden z hlavních pilířů udržitelnosti. Správa společnosti včetně environmentálních a sociálních aspektů (ESG) je přístupem k hodnocení celkové výkonnosti společnosti, který přesahuje finanční hledisko. Kritéria ESG se skládají ze standardů ve třech oblastech.

Životní prostředí (environmental)

Přístup společnosti ke snížení negativního dopadu jejích činností na přírodu a životní prostředí, ke spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. Přesněji se v této sekci sleduje uhlíková stopa, efektivní využívání energií a složení energetického mixu. Nechybí ani nakládání a likvidace obalových materiálů, recyklace a praktikované principy cirkulární ekonomiky, kvalita vody a vodních zdrojů.

Společnost (social)

Odpovědný přístup firmy ke společnosti, komunitě, v níž firma operuje, a jednotlivým stakeholderům, ale i k diverzitě či právům zaměstnanců. Do lidských zdrojů spadá sledování péče o zaměstnance a náborová politika, zdraví a bezpečnost na pracovišti, rovné příležitosti a well-being a work-life balance nebo vztahy s komunitami, charita a filantropie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, osvěta veřejnosti, ochrana spotřebitelů a bezpečnost výrobků.

Správa společnosti (governance)

Způsob odpovědného řízení společnosti, transparentní komunikace daného byznys modelu nebo vlastnické struktury či efektivní monitoring rizik spojených s udržitelností, klimatickou změnou a podobně. Sleduje se také nezávislost a odměňování vedení, práva akcionářů, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing a další.

ROZDĚLENÍ SDGs PODLE ESG

Životní prostředí

Správa společnosti

Co je to ESG Rating?

ESG Rating vznikl v roce 2022 jako společný projekt Asociace společenské odpovědnosti a mezinárodně oceněného studijního programu CEMS/Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho cílem je přinášet české veřejnosti jediné nezávislé srovnání ESG aktivit firem a organizací. ESG Rating měří vybrané ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG a porovnává, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy.

Výsledky ESG ratingu 2023

61 % velkých firem vydává zprávu zaměřenou na udržitelnost, 22 % menších podniků se v nějakých dokumentech udržitelnosti věnuje

71 % velkých firem využívá SDGs jako základ strategií udržitelnosti, malé firmy nejsou pozadu

1/3 velkých firem má agendu ESG přímo pod dohledem CEO

Velká firma

Malá a střední firma

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ si stanovila konkrétní ambiciózní cíle ve všech třech oblastech ESG a transparentně komunikuje svůj postup k jejich naplnění. Zásadním cílem s mezinárodním přesahem je přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Klíčovými kroky pro dosažení těchto cílů je posílení role jaderných zdrojů, výstavby OZE a nových technologií v bezemisní výrobě. Do roku 2030 chce mít 30 % žen v managementu, dále uvádí a vyčísluje začleňování a podporu minorit, zaměstnávání osob starších 50 let či osob s handicapem. ESG nároky má ČEZ také na své dodavatele a svá ESG data za posledních pět let, která jsou externě auditovaná, zveřejňuje v přehledné podobě pro veřejnost na svém webu. Za oblast ESG je zodpovědné představenstvo Skupiny ČEZ. Důležité jsou ale i cíle sociální a transparentního řízení firmy

Proč se zapojit?

Zdarma získáte interní audit strategického přístupu k ESG
Díky zapojení do ESG Ratingu budete mít k dispozici návod na implementaci jednotlivých principů ESG do celkové i dílčích strategií ve vaší firmě. Připravíte se tak na budoucí legislativní požadavky a reportování, budete držet krok s globálními trendy a získáte výrazný náskok před mnoha jinými společnostmi, které udržitelnost do své strategie zatím neintegrovaly. Zdarma tak získáte individuální report srovnávající vaše ESG skóre v rámci oborového porovnání.

Poznáte konkurenční výhodu oproti ostatním společnostem
Dostanete možnost porovnat se s ostatními firmami operujícími na českém trhu a najdete místa nebo odvětví vaší práce, ve kterých můžete zlepšit svoji konkurenceschopnost. Výsledky mohou sloužit jako validní argument při vyjednávání spolupráce nebo financování s českými i mezinárodními firmami.

Ti nejlepší se zviditelní v jednom z nejčtenějších médií i mezi širokou a odbornou veřejností
Účast v ESG Ratingu podporuje firemní image a reputaci. Nejlépe hodnocené firmy budou oceněny za svůj přístup a zveřejněny v žebříčku časopisu Forbes Česko. Zároveň bude výsledky Ratingu doprovázet komunikace napříč českými médii i na webu a sociálních sítích Asociace společenské odpovědnosti, tedy na nejvyhledávanějších platformách o udržitelnosti a ESG.

Výsledky žebříčku 2023

Přihlašování do ESG Ratingu 2023 bylo ukončeno

Přihlášky do ESG Ratingu 2023 spouštíme 1. května 2023

www.forbes.cz/lists/esg-rating-2023/

Aktuality ze světa ESG

Urbanity Campus Tachov zvítězil v soutěži Best of Realty v kategorii Průmyslové a logistické areály

Přejít na článek

Často kladené dotazy

Jak se mohu přihlásit?

Pro zapojení do ESG Ratingu je potřeba podat přihlášku nejpozději do 30. června 2023 ZDE. Na základě přihlášky obratem obdržíte kompletní dotazník k ESG Ratingu, který musí být vyplněn nejpozději do 31. srpna 2023.

Přihlášku naleznete výše pod tlačítkem CHCI SE ZAPOJIT.

Zavřít

Jak probíhá hodnocení?

Hodnocení bude probíhat na základě vyplněného dotazníku a veřejně dostupných dat (zpráv a reportů). Dotazníky vyhodnocuje panel expertů z FPH VŠE. Každý dotazník je na základě předem stanovené škály pro hodnocení evaluován několika hodnotiteli. Nejlépe hodnocené společnosti budou vyzvány k ověření poskytnutých dat prostřednictvím miniauditu během září.

Výsledky nejlepších firem v rámci ESG Ratingu budou exkluzivně zveřejněny v listopadovém čísle magazínu Forbes Česko.

Zavřít

Kdo se může přihlásit?

Do ESG Ratingu se mohou přihlásit podnikatelské subjekty se sídlem v České republice. ESG Rating je vyhlašován ve dvou kategoriích, rozsah dotazníku se liší dle velikosti firmy:

 • Malý a střední podnik (počet zaměstnanců méně než 250 nebo roční obrat nepřesahuje 40 milionů EUR nebo bilanční suma rozvahy nepřesahuje 20 milionů EUR)
 • Velký podnik (počet zaměstnanců nad 250 osob nebo bilanční suma rozvahy přesahuje 20 milionů EUR nebo roční obrat přesahuje 40 milionů EUR)

Podmínkou účasti je vyplnění zaslaného dotazníku, který se týká dat a informací za působení v České republice. Pro ESG Rating nejsou relevantní podílem stanovená globální data.

Zavřít

Je účast bezplatná?

Ano, účast v ESG Ratingu je zcela zdarma. Zúčastněné společnosti navíc zdarma získají zpětnou vazbu v podobě základního individuálního reportu srovnávajícího jejich ESG skóre v rámci oborového porovnání.

V případě zájmu po skončení ročníku rádi poskytneme detailní anylýzu výsledků a doporučení. Tato služba už bude zpoplatněna dle domluvy a individuálních potřeb.

Zavřít

Mohu se přihlásit, když nevydávám nefinanční report?

Publikace nefinanční zprávy není podmínkou účasti v ESG Ratingu. Jedinou podmínkou je vyplnění zaslaného dotazníku do 31. srpna 2023.

Zavřít

Budou mé odpovědi veřejné?

Ne, odpovědi z dotazníku nikde zveřejněny nebudou, slouží pouze pro evaluaci. Přístup k datům má výhradně hodnotící tým z VŠE. Pro účely akademického výzkumu jsou veškerá data anonymizována, zároveň bude se všemi účastníky uzavřena smlouva o mlčenlivosti ohledně využívání výsledků pro vědecké a statistické účely.

Zavřít

Jaké výsledky budou zveřejněny?

Deset nejlépe hodnocených firem pro každou kategorii bude zveřejněno v žebříčku podle dosaženého pořadí s uveřejněním výsledného skóre a sdílením pozitivních příkladů dobré praxe.

Žebříček nejlepších bude publikován v listopadovém vydání magazínu Forbes Česko, které vychází 2. listopadu 2023. Vyhlášení vítězů navíc proběhne v rámci galavečera CEO Forbes.

Ostatní zúčastněné organizace nebudou veřejně prezentovány. Každý účastník obdrží certifikát o účasti, základní bezplatnou zpětnou vazbu a badge ESG Ratingu ke komunikaci.

Zpětná vazba obsahuje infografiku, jak si organizace stojí s jasným vymezením srovnání s konkurenčními podniky podle velikosti konečného vzorku, srovnání s odvětvím a srovnání s celou kategorií. Dále pak stručné slovní hodnocení klíčových poznatků.

Zavřít

Kdo za tím vším stojí?

Organizátoři

Generální partner

Mediální partner